FPW Model

NEW! FPW Model 72501 ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima

¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-72501
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 1.3.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.40 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerFPW Model
ProduktcodeFPW-72501
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:3.2.2021
Tags:Battle-of-Stalingrad-1942-1943 German-World-War-II-Infantry

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Bitwa pod Stalingradem jest do¶æ powszechnie uznawana za najkrwawsz±, pojedyncz± bitwê II wojnie ¶wiatowej. Zosta³a stoczona pomiêdzy Armi± Czerwon±, a wojskami pañstw Osi – zw³aszcza Wehrmachtem – na froncie wschodnim w okresie od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 roku. Dosz³o do niej w wyniku realizacji przez Wehrmacht planu o kryptonimie Fall Blau, który mia³ na celu opanowanie po³udniowych obszarów ZSRR, doj¶cie do Kaukazu oraz zajêcia pól ropono¶nych Majkopu czy Baku. Jednak w toku realizowania tego planu, w wyniku miêdzy innymi interwencji Adolfa Hitlera, jednym z g³ównych celów operacji sta³o siê zajêcie miasta Stalingrad. Decyzja ta okaza³a siê dla nazistowskich Niemiec jedn± z najgorszych w dziejach II wojny ¶wiatowej. Batalia stalingradzka przerodzi³a siê bowiem w koszmarnie krwawe i bardzo ciê¿kie walki miejskie, w czasie których walczono o ka¿dy dom czy ulicê, a linia frontu przebiega³a nierzadko przez pokoje czy klatki schodowe w blokach mieszkalnych! Finalnie, w jej wyniku Wehrmacht poniós³ wielk± klêskê, a do radzieckiej niewoli dosta³a siê ca³± 6. Armia wraz z feldmarsza³kiem Friedrichem Paulusem. Szacuje siê, ¿e w to ca³ej bitwy stalingradzkiej, wojska pañstw Osi straci³y ok. 850.000 ¿o³nierzy – zabitych, rannych i wziêtych do niewoli. Bitwa pod Stalingradem oznacza³a równie¿ zwrot w wojnie na froncie wschodnim, która zaczê³a od tego momentu przybieraæ obrót korzystny dla ZSRR.

Decyduj±cy wp³yw na kszta³towanie siê organizacji oraz taktyki niemieckiej piechoty przed wybuchem II wojny ¶wiatowej mia³y z jednej strony do¶wiadczenia wyp³ywaj±ce z poprzedniej wojny ¶wiatowej, ale te¿ prace teoretyczne powstaj±ce w latach 20. i 30. XX wieku, które czêsto podkre¶la³y konieczno¶æ postrzegania niemieckiej piechoty jako narzêdzia prowadzenia wojny ofensywnej. Wp³ywa³o to zarówno na wyposa¿enie, jak i organizacjê niemieckiej dywizji piechoty, która w toku kampanii wrze¶niowej z 1939 roku liczy³a 3 pu³ki piechoty, z których ka¿dy dzieli³ siê na 3 bataliony piechoty, kompaniê artylerii oraz kompaniê przeciwpancern±. Do tego dochodzi³y liczne jednostki wsparcia, miêdzy innymi: pu³k artylerii z 4 dywizjonami artylerii (w tym jednym ciê¿kiej), batalion przeciwpancerny, batalion saperów czy batalion ³±czno¶ci. W sumie dywizja piechoty tzw. I fali mobilizacyjnej liczy³a ok. 17.700 ludzi i posiada³a znacz±cy komponent artyleryjski, ale te¿ by³a obficie wyposa¿ona w broñ maszynow±. Posiada³a te¿ nowoczesne i wydajne – jak na owe czasy – ¶rodki ³±czno¶ci i dowodzenia. W toku wojny dywizje piechoty ulega³y transformacji – w 1943 r. czê¶æ z nich zosta³a przekszta³cona w dywizje grenadierów pancernych. Natomiast od 1943 r. standardowa dywizja „tradycyjnej” piechoty liczy³a ok. 12.500 ludzi (a nie ok. 17.700 ludzi jak w 1939 r.), zmniejszono te¿ w niej komponent artyleryjski – zw³aszcza artylerii ciê¿kiej – natomiast znacz±co poprawiono obronê przeciwpancern±. Przyjmuje siê, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej w Wehrmachcie s³u¿y³o ok. 350 dywizji piechoty.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: ¯o³nierz Wehrmachtu, Stalingrad, zima
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 1.3.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.3.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.3.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 3.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM35A05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.52 oder 1000 Pkte.

Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM35A16
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.03 oder 2000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-T72033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.22 oder 8000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-D72060
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€18.88 oder 12300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVM72010
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€1.93 oder 1300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMMV057
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.13 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72A13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.11 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.86 oder 2500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.69 oder 3100 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr53013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€38.14 oder 24800 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6118
Verfügbarkeit: verfügbar!

€65.01 €59.63
oder 42300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6153
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 oder 2900 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6033
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.56 €8.78
oder 6200 Pkte.

-8%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita6151
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.14 €10.23
oder 7300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Zvezda
Produktcode: zve6216
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.37 oder 2900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr49605
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.86 oder 5100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF72156
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.58 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasMT30
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.12 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hat
Produktcode: HAT8119
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.75 oder 5700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Caesar Miniatures
Produktcode: CACM7711
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.34 oder 8700 Pkte.