Trumpeter

Trumpeter 05301 WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)

WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty) - Image 1
Maßstab: 1:350
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru05301
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 7.6.2021
€38.14 oder 24800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerTrumpeter
Produktcodetru05301
Gewicht:0.48 kg
Ean:9580208053011
Maßstab1:350
Zum Katalog hinzugefügt:3.5.2005
Tags:SS-Jeremiah-O-brien

SS Jeremiah O'Brien by³ amerykañskim statkiem handlowym z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w maju 1943 r., a wodowanie nast±pi³o ju¿ w czerwcu tego samego roku, a w lipcu 1943 roku statek wszed³ do s³u¿by. Ca³kowita d³ugo¶æ jednostki wynosi³a w chwili wodowania 134,57 m, przy szeroko¶ci 17 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do 14.450 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do 11 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania by³o z³o¿one z pojedynczej armaty kal. 127 mm, trzech armat kal. 76 mm oraz 8 dzia³ek Oerlikon kal. 20 mm.

SS Jeremiah O'Brien nale¿a³ do statków typu Liberty. Jednostki tego typu by³y budowane masowo przez stocznie zlokalizowane w USA i Kanadzie w okresie II wojny ¶wiatowej. Jednostki tego typu by³y tanie i ³atwe w produkcji, posiada³y bardzo prosta budow±, ale równie¿ bardzo pojemne ³adownie. Warto dodaæ, ¿e pierwsze jednostki tego typu by³y budowane w ok. 240-250 dni, ale wraz z doskonaleniem technik produkcji czas ten spad³ do ok. 40 dni! W toku wojny powsta³o ponad 2700 statków typu Liberty, z czego stracono w wyniku dzia³añ wojennych ok. 200 jednostek. SS Jeremiah O'Brien zosta³ zbudowany w stoczni New England Shipbuilding Corporation w South Portland w stanie Maine. Swoj± s³u¿bê rozpocz±³ na Atlantyku, gdzie odby³ w sumie cztery rejsy w ramach konwojów. Zosta³ tak¿e wykorzystany w roli transportowca w czasie inwazji w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 roku. Pó¼niej zosta³ skierowany na po³udniowy Pacyfik oraz Ocean Indyjski, na których to akwenach s³u¿y³ do koñca II wojny ¶wiatowej. W 1946 roku SS Jeremiah O'Brien zosta³ przeniesiony do rezerwy. W chwili obecnej jest jednym z dwóch statków typu Liberty, które pe³ni± rolê okrêtu-muzeum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)
Zum Katalog hinzugefügt: 3.5.2005
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu53017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.54 oder 16500 Pkte.

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90671
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.76 oder 1800 Pkte.

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has72129
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.19 oder 22900 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Fujimi
Produktcode: fjm112206
Verfügbarkeit: verfügbar!

€41.36 oder 26900 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu17501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.99 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:350
Hersteller: Aber
Produktcode: abe1-350-03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:200
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-SET-3-4-2012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€58.02 oder 37800 Pkte.

Maßstab: 1:200
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-3-4-2012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€36.26 oder 23600 Pkte.