AK-Interactive

AK-Interactive 8064 WET PALETTE

WET PALETTE - Image 1
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8064
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 31.12.2021
€11.14 oder 7900 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAK-Interactive
ProduktcodeAKI-8064
Gewicht:0.17 kg
Ean:8436564929587
Zum Katalog hinzugefügt:6.5.2019
Tags:Wet-Palette

Wysoce profesjonalna mokra paleta, która liczy sobie 160 mm d³ugo¶ci, 130 mm szeroko¶ci przy wysoko¶ci rzêdu 40 mm. Zosta³a wykonana z bardzo wysokiej jako¶ci, twardego tworzywa sztucznego w kolorach czarnym i jasnoniebieskim. Posiada 8 niewielkich zatrzasków, których otwarcie lub zamkniêcie wymaga jednak nieco wiêkszej si³y fizycznej. Producent deklaruje jej wodoszczelno¶æ oraz hermetyczno¶æ po zamkniêciu. Dziêki tym ostatnim cechom znacz±co wyd³u¿a mo¿liwo¶æ u¿ycia farb lub mieszanin farb w niej siê znajduj±cych. Jak ka¿da mokra paleta jest dedykowana do pracy z farbami akrylowymi i ogromnie wyd³u¿a czas ich nak³adania i pracy z nimi – w³a¶ciwie do kilku godzin. Co wiêcej, pozwala na ich przechowywanie przez nawet kilka dni w lodówce, a po umieszczeniu w temperaturze pokojowej – na dalsz± pracê!  U¿ycie prezentowanej palety jest stosunkowo proste. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y zwil¿yæ wod± g±bkê (w sk³ad zestawu wchodz± 2 sztuki) i umie¶ciæ j± na dole kuwety. Na zwil¿onej g±bce nale¿y po³o¿yæ do³±czony do zestawu cienki arkusz materia³u utrzymuj±cy wilgoæ, a na nim – jeden arkusz woskowanej bibu³y, która stanowi swoisty „blat roboczy”. Przygotowanie zatem mokrej palety jest proste, a jest to narzêdzie, które bardzo u³atwi pracê ka¿demu modelarzowi pracuj±cemu z farbami akrylowymi, czy to na modelach czo³gów albo samolotów czy to na figurkach w dowolnej skali. Co wiêcej, stosunkowo niewielkie rozmiary prezentowanej palety, zw³aszcza jej niewielka wysoko¶æ, ¶wietnie wp³ywaj± na jej ergonomiê pracy i sprawiaj±, ¿e nie zabiera wiele miejsca na stole roboczym. Warto dodaæ, ¿e prezentowane arkusze bibu³y cechuj± siê bardzo wysok± jako¶ci±, bowiem rzecz jasna nasi±kaj± wod±, ale „nie ton±” w niej i ¶wietnie spe³niaj± swoj± rolê, utrzymuj±c w³a¶ciwy poziom wilgoci w palecie. Cechuje siê tak¿e bardzo wysok± wytrzyma³o¶ci±. W przeciwieñstwie do wielu innych materia³ów w toku pracy nie rozpadaj± siê, nie generuj± strzêpków celulozy i nie zanieczyszczaj± w ten sposób mieszanki farb czy pêdzla. Mo¿na przyj±æ, ¿e przy odpowiednim przechowywaniu potrafi zachowaæ swoje w³a¶ciwo¶ci przez co najmniej 7 dni! Warto tak¿e dodaæ, ¿e ca³y prezentowany zestaw zawiera: 1 palet± z tworzywa sztucznego, 2 stosunkowo grube i ch³onne g±bki, 1 arkusz materia³u utrzymuj±cego wilgoæ oraz 40 arkuszy woskowanej bibu³y. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Mokra Paleta, Mr. Wet Palette albo PAPER (wet palette replacement).

Wet Pallete

The Wet Palette is a tool mainly used by figure painters, but more and more it is being used by people that paint with acrylics. It will extend the useful life of any acrylic so that it can be used for hours and once shut it will preserve the colors and color mixtures. It can be kept in the fridge.

It has three components:

1.Sponge, to hold large quantities of water, since it is quite thick.

2.Cloth made of fiber, placed on top of the sponge as a leveler, humidity filter, and as an interchangeable element in case of stains or if not used for a long time.

3.High quality special Paper, made of a fine silicone film, allows the transfer of humidity but prevents water forming and paints from dissolving, and does not give off any fibers not hairs when worked with the brushes.

The Wet Palette is watertight and airtight, made of the same material of marine containers for flares, charts, and medicines. Its locks guarantee the seal. This extends the life of paints, especially in Summer, hot climates, and under extreme conditions.

It contains:

    1 AK Wet palette
    1 Wipe
    40 Papers
    2 Foams

Recommend products: Mokra Paleta, Mr. Wet Palette and PAPER (wet palette replacement).

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: WET PALETTE
Zum Katalog hinzugefügt: 6.5.2019
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-8074
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.30 oder 2300 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1k
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.66 oder 6100 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-GT122
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.22 oder 4400 Pkte.

Hersteller: DSPIAE
Produktcode: DSP-56104
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.68 oder 6100 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-WP1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.31 oder 12200 Pkte.

Hersteller: Meng Model
Produktcode: MNG-MTS024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.62 oder 9600 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MS201
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€16.82 oder 11900 Pkte.