CMK

CMK F48280 US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War)

US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War) - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF48280
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€11.82 oder 8600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerCMK
ProduktcodeCMF48280
Gewicht:0.02 kg
Ean:8595593122786
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:4.9.2015
Tags:Bell-AH-1-Cobra US-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: US Army AH-1 Pilot and Gunner (Vietnam War)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 1.12.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 4.9.2015
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: Aber
Produktcode: abe48A08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.40 oder 4600 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF48274
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.06 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMAL4049
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.61 oder 9900 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: ICM
Produktcode: icm48087
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.06 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMAL4048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.72 oder 8500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF72076
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.52 oder 6900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF35171
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.54 oder 13400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF35183
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.54 oder 13400 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: ICM
Produktcode: icm32114
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.83 oder 10000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35074
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.74 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Echelon Fine Details
Produktcode: ECH-D356281
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.27 oder 9600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.86 oder 9300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35062
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.73 oder 7800 Pkte.