Legend

Legend LF0052-3505 THREE FIGHTING MAN US Soldiers in the Vietnam War

THREE FIGHTING MAN US Soldiers in the Vietnam War - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0052-3505
Aktuell verfügbar: auf Bestellung
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 14.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€24.70 oder 17400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerLegend
ProduktcodeLEG-LF0052-3505
Gewicht:0.03 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:9.5.2017
Tags:US-Modern-Marines Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

United States Marine Corps (USMC, pol. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych) jest samodzielnym rodzajem si³ zbrojnych USA. Jednostka powsta³a w listopadzie 1775 roku, a pierwszy odzia³ tej jednostki zosta³ sformowany rok pó¼niej. W XIX w. i na pocz±tku XX wieku ¿o³nierze US Marines s³u¿yli przede wszystkim w regionie Ameryki Po³udniowej i ¦rodkowej, strzeg±c amerykañskich interesów w tym rejonie ¶wiata. Wówczas równie¿ utar³a siê zasada, ¿e to w³a¶nie USMC jest przerzucany w rejon dzia³añ jako pierwszy spo¶ród innych jednostek si³ zbrojnych USA. ¯o³nierze Korpusu walczyli w I wojnie ¶wiatowej, ale szczególn± s³awê zdobyli sobie w toku krwawych i ciê¿kich walk na Pacyfiku w latach 1941-1945, bior±c udzia³ w takich bitwach jak Guadalcanal (1942-1943), Tarawa (1943), Iwo-Jima czy Okinawa (obie z 1945 r.). Nierzadko w obliczu wroga, ¿o³nierze tej formacji wykazywali siê spor± odwag±, czego przyk³adem mo¿e byæ np.,. John Basilone odznaczony Medalem Honoru za swe dokonana w czasie walk na Gudalcanal. Po 1945 r., ¿o³nierze Korpusu walczyli chocia¿by w wojnie koreañskiej (1950-1953) czy zw³aszcza wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975), ponosz±c w tej ostatniej wojnie ciê¿kie straty. Po zakoñczeniu Zimnej Wojny ¿o³nierze USMC wziêli udzia³ chocia¿by w obu wojnach w Zatoce (1990-1991 i 2003). W chwili obecnej w Korpusie s³u¿y 182.000 ¿o³nierzy, a w rezerwie znajduje siê ok. 38.500 osób. Mottem Korpusu jest ³aciñska dewiza Semper Fidelis (pol. zawsze wierny).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: THREE FIGHTING MAN US Soldiers in the Vietnam War
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Donnerstag, 14.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 19.10.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 19.10.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 20.10.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 20.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 9.5.2017
Aktuell verfügbar: auf Bestellung
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF12A9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.35 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF1115
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.50 oder 10200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF3D003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.65 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF3D004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.65 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF3D005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.83 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF3D008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.10 oder 15600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF1197
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.39 oder 7300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF1238
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.46 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM316
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€17.56 oder 12400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-T35222
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.74 oder 13900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMEL023
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.51 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-T35164
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.98 oder 12700 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.51 oder 20800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0032
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.08 oder 9900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0074-3527
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.70 oder 17400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0048-3501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.70 oder 17400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0038
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.10 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0057-3510
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€9.10 oder 6400 Pkte.