Adler

Adler AD-7600 Stojak do malowania

Stojak do malowania - Image 1
Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7600
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 18.1.2022
€10.04 oder 7100 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerAdler
ProduktcodeADL-AD-7600
Gewicht:0.25 kg
Zum Katalog hinzugefügt:30.5.2016
Tags:Extra-hands Painting-station

Specjalistyczne narzêdzie dedykowane przede wszystkim do malowania elementów figurek oraz modeli plastikowych. Podstawka narzêdzia jest koloru czarnego i zachowuje siê stabilnie w czasie pracy – zw³aszcza z bardzo ma³ymi i ma³ymi elementami. Ze wzglêdu na raczej niewielkie rozmiary narzêdzia, nie zaleca siê jego stosowania do malowania du¿ych elementów modeli plastikowych. Warto jednak dodaæ, ¿e producent umie¶ci³ na podstawce dwa okr±g³e miejsca idealnie nadaj±ce siê na przyk³ad: do umieszczenia pojemnika z farb±, od³o¿enia pêdzla albo umieszczenia drobnych detali modelarskich, które za chwilê bêd± poddawane malowaniu lub klejeniu. Co wiêcej, umie¶ci³ w niej dwa magnesy, dziêki w stosunkowo prosty sposób mo¿na znacz±co poprawiæ jej stabilno¶æ na blacie roboczym. Z kolei obydwa ramiona narzêdzia zosta³y wykonane z aluminium, przez co s± lekkie, ale wykazuj± siê dostateczna twardo¶ci±. S± równie¿ montowane w taki sposób, ¿e mo¿na je bez wiêkszych problemów obracaæ. Natomiast wchodz±ce w sk³ad zestawu zaciski (6 sztuk) s± giêtkie i elastyczne. Mo¿na je wyginaæ w dowoln± stronê i sposób, a dziêki swej konstrukcji pozostaj± w nadanym im kszta³cie lub pozycji przez d³ugi czas. Omawiane narzêdzie nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z ma³ymi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: czê¶ciami podwozia samolotów czy kabiny pilota, fragmentami wie¿ czo³gów i wozów bojowych (szczególnie w skali 1:35 i 1:48) albo wie¿ami artyleryjskimi okrêtów (zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 i 1:700). Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:35, 1:48 i 1:72 oraz o wielko¶ci 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczne przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Uchwyt na 6 przedmiotów, Uchwyt do malowania ma³ych elementów albo Universal Work Holder.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Stojak do malowania
Zum Katalog hinzugefügt: 30.5.2016
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Adler
Produktcode: ADL-AD-7000
Verfügbarkeit: verfügbar!

€103.45 oder 73000 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR546
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.85 oder 6900 Pkte.

Hersteller: U-Star
Produktcode: UST90029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.04 oder 9900 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74522
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.74 €23.49
oder 16600 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ19502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13 oder 9200 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.91 oder 31000 Pkte.

Hersteller: ZEP System
Produktcode: ZEP-MSJ03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€52.84 oder 37300 Pkte.

Hersteller: Hobby Zone
Produktcode: HBZ-As1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€32 oder 22600 Pkte.

Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru09914
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.45 oder 4500 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR665
Verfügbarkeit: verfügbar!

€97.74 oder 68900 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-3009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.30 oder 15700 Pkte.

Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-GT-89
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 7600 Pkte.