Master Box

Master Box 35185 Somewhere in Saigon, Vietnam War Series

Somewhere in Saigon, Vietnam War Series - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx35185
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 27.9.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€12.59 oder 8900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMaster Box
Produktcodembx35185
Gewicht:0.07 kg
Ean:4820113081569
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:22.3.2017
Tags:US-Vietnam-War-Infantry Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. W zwi±zku z bardzo trudnym terenem wystêpuj±cym w Wietnamie (d¿ungla, liczne cieki wodne i kana³y, wzgórza) podstawowym rodzajem si³ zbrojnych b³yskawicznie okaza³a siê piechota, a zw³aszcza lekka piechota o wysokiej mobilno¶ci i aeromobilno¶ci. Podstawow± broni± strzeleck± amerykañskiego piechura w Wietnamie by³ pocz±tkowo karabin pó³automatyczny M14 kal. 7,62 mm. Jednak ju¿ od 1964 r. wprowadzano eksperymentalnie karabinek automatyczny M16 (pocz±tkowo jako XM16E1) kal. 5,56 mm, który od 1966 r. zacz±³ byæ podstawow± broni± piechoty USA, od 1967 r. dostarczano ju¿ poprawione egzemplarze M16 A1. Broñ, zw³aszcza w pocz±tkowych partiach produkcyjnych, nie by³a w pe³ni dopracowana, a poza tym wymaga³a bardzo starannego czyszczenia oraz by³a wysoce podatna na zabrudzenia i ³atwo ulega³o zaciêciu. Ponadto, stosowano granatniki M79 kal. 40 mm. Rzadko natomiast stosowane pociski M72 i M72A1 LAW. Na szerok± skalê u¿ywano natomiast ckm-ów Browning M2 oraz rkm-ów M60. W toku wojny wietnamskiej podstawow± jednostk± taktyczn± piechoty USA okaza³ siê pluton. Jego struktura w piechocie liniowej, lekkiej oraz aeromobilne by³a niemal identyczna. Pluton sk³ada³ siê ze sztabu z porucznikiem lub podporucznikiem na czele i pododdzia³u przydzielonego z obserwatorem artyleryjskim, sanitariuszem oraz radiooperatorem. Jego g³ówn± si³ê stanowi³y trzy dru¿yny strzeleckie po 10 ¿o³nierzy w ka¿dej. Do tego dochodzi³a dru¿yna broni ciê¿kiej z dwoma rkm-mami M60 oraz dwoma dzia³ami bezodrzutowymi M67. Warto dodaæ, ¿e powy¿sza organizacja by³a etatow±, a w realiach wojny etat czêsto odbiega³ od realiów pola walki.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Somewhere in Saigon, Vietnam War Series
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 27.9.2021

mehr als 1 St.
Dienstag, 28.9.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 4.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 22.3.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM381
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.86 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM382
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.69 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00509
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.03 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.93 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00502
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.93 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00506
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.03 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00505
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.93 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00508
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.93 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00511
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.93 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Trumpeter
Produktcode: tru00510
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.08 oder 1500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM129
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.09 oder 2200 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3595
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.39 oder 9400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx35105
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.59 oder 8900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx35107
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.39 oder 9400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3577
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.59 oder 8900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35045
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.16 oder 30400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Legend
Produktcode: LEG-LF0048-3501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€24.70 oder 17400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35061
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.26 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Echelon Fine Details
Produktcode: ECH-D356265
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.56 oder 12400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Echelon Fine Details
Produktcode: ECH-D356264
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.92 oder 11200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.59 oder 4700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Callsign Models
Produktcode: CLL-35009
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.01 oder 7800 Pkte.