Balaton Modell

NEW! Balaton Modell BM3522 Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.

Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig. - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Balaton Modell
Produktcode: BAL-BM3522
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 28.2.2021
€4.67 oder 3000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerBalaton Modell
ProduktcodeBAL-BM3522
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:35
Zum Katalog hinzugefügt:11.12.2020
Tags:WW2-Civilian

Resin figure set. Paint and glue are not included!
You can use sharp tools (Sniccer, jigsaw or electric mini drill with cutter disk, thick is max. 0,5-1mm.)
to take apart the parts from the resin blocks.
Please use careful, and note that this requires a little more experience,
such than to injection molded plastic kits!
Recommended glue for it is super glue.
If you have any further questions, please contact us by email.
Height: 5cm

W toku II wojny ¶wiatowej stosunek pañstw Osi, zw³aszcza Niemiec, do ludno¶ci cywilnej zamieszkuj±cej podbite przez te pañstwa obszary Europy by³ bardzo ró¿ny. Mo¿na przyj±æ, ¿e im bardziej na zachód tym polityka ta by³a mniej ludobójcza i mniej brutalna. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Francja, która w 1940 r. zosta³a podzielona na dwie czê¶ci – okupowan± przez wojska niemieckie i w³oskie oraz tzw. Pañstwo Vichy, które zachowa³o pozory niezale¿no¶ci i które zreszt± ¶ci¶le kolaborowa³o z III Rzesz±. Na terenach okupowanej Francji Niemcy rekwirowali na potêgê, starali siê wykorzystaæ tamtejsz± bazê przemys³ow± we w³asnym wysi³ku wojennym, wymuszali dostarczanie kontyngentów pracowników przymusowych i bezpardonowo rozprawiali siê z ruchem oporu, nie d±¿yli jednak do wymordowania i unicestwienia francuskiego narodu. Inne przyk³ady to chocia¿by utworzenie rz±dów w mniejszym lub wiêkszym stopniu wspó³pracuj±cych z Niemcami w Holandii albo Norwegii. Natomiast im dalej na wschód Europy, tym bardziej polityka niemiecka okazywa³a siê bardzie ludobójcza. Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ polityka niemiecka w Polsce, gdzie okupant d±¿y³ do germanizacji czê¶ci ludno¶ci, a Generalne Gubernatorstwo traktowa³ jako rezerwuar darmowej si³y roboczej. Wraz z wprowadzeniem tzw. Generalplan Ost z 1941 r. III Rzesza zak³ada³a, ¿e spora czê¶æ spo³eczeñstwa polskiego zostanie albo wymordowano albo przymusowo przesiedlona. Podobnie ludobójcz± politykê III Rzesza prowadzi³a te¿ na zachodnich terenach ZSRR okupowanych od 1941 roku. Makabrycznym, wspólnym mianownikiem niemieckiej polityki okupacyjnej w zachodniej i wschodniej  Europie by³o d±¿enie do wymordowania ludno¶ci ¿ydowskiej mieszkaj±cej na tych obszarach. Zbrodnia przesz³a do historii jako Holocaust albo Szoah (hebr. Zag³ada). Bezpieczne i zapewne zani¿one szacunki podaj±, ¿e w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej zmar³o lub zosta³o zamordowanych ok. 23,7 miliona cywilów….


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Smoking men, 1930-45 (civil) x1 fig.
Zum Katalog hinzugefügt: 11.12.2020
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMEL011
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.75 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALSC227
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.36 oder 7400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALSC226
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.87 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM207
Verfügbarkeit: verfügbar!

€22.16 oder 14400 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROAB3521
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.97 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Aber
Produktcode: abe35A036
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.46 oder 8100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLMEL018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.75 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM113
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.19 oder 13200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Mantis Miniatures
Produktcode: MAN-MAC09
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.08 oder 10500 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM396
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.85 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Plus Model
Produktcode: PLM412
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.77 oder 6400 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35035
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.56 oder 8800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna38037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.36 oder 10000 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35098
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.04 oder 9200 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: The Bodi Miniatures
Produktcode: TBM-35100
Verfügbarkeit: verfügbar!

€27.13 oder 17700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna38006
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.89 oder 7800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna38039
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.32 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3567
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.16 oder 7900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx35148
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.16 oder 7900 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3578
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.46 oder 10700 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: Master Box
Produktcode: mbx3514
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.89 oder 5100 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna38017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.34 oder 9300 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: MiniArt
Produktcode: mna38019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.10 oder 9200 Pkte.