AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8557 Sanding Sponge Sheet (220)

Sanding Sponge Sheet (220) - Image 1
Produktcode: AMM-8557
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€4.16 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-8557
Gewicht:0.02 kg
Ean:8432074085577
Zum Katalog hinzugefügt:10.6.2021
Tags:Sanding-Sponge

Jednostronna g±bka ¶cierna (polerska) o gradacji (granulacji, gêsto¶ci) 220 w kszta³cie kwadratu. Cechuje siê dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, ale przede wszystkim bardzo wysok± elastyczno¶ci±, dziêki naniesieniu materia³u ¶ciernego na pod³o¿e piankowe. Warto dodaæ, ¿e materia³ ¶cierny jest ma³o podatny na wykruszanie siê, co bez w±tpienia wyd³u¿a jego ¿ywotno¶æ. Prezentowane narzêdzie modelarskie pozwala na równomierne szlifowanie powierzchni, jego wysoka elastyczno¶æ sprawia natomiast, ¿e jest u¿yteczne tak¿e przy obróbce tych fragmentów i czê¶ci modelu, które s± zakrzywione, ob³e, wypuk³e lub pofa³dowane. Jako przyk³ady mo¿na wskazaæ: kad³uby statków czy okrêtów, ko³a podwozia wozu bojowego czy kurtki i p³aszcze mundurowe figurek (zw³aszcza w skalach 1:16 i 1:35). Producent sygnalizuje, ¿e oka¿e siê u¿yteczne zarówno przy pracy zarówno „na sucho”, jak i „na mokro”. Omawian± g±bkê mo¿na zastosowaæ przy rêcznym szlifowaniu i polerowaniu: miêkkich gatunków drewna (na przyk³ad balsy), ¿ywicy, plastiku, czy miêkkich metali, jak równie¿: podk³adów, lakierów oraz wyschniêtej masy szpachlowej oraz wiêkszo¶ci innych mas modelarskich. Opisywane narzêdzie modelarskie, ze wzglêdu na swoj± gradacjê (granulacjê), oka¿e siê u¿yteczne przy szlifowaniu powierzchni o du¿ej i ¶redniej wielko¶ci z wykorzystaniem raczej wiêkszej si³y, na przyk³ad przy usuwaniu nadlewek, przy wstêpnej obróbce elementu przed finalnym szlifowaniem papierem lub g±bk± ¶ciern± o mniejszej gradacji (granulacji). Prezentowan± g±bkê z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ przy pracy z modelami plastikowymi, drewnianymi oraz przy budowie dioram. Bez problemu mo¿na j± podzieliæ na mniejsze czê¶ci za pomoc± no¿yczek albo no¿yka modelarskiego. Warto równie¿ dodaæ, ¿e na jej tylnej czê¶ci producent, poza swoim logo, naniós³ stosunkowo liczne oznaczenia jej gradacji. Produkty powi±zane to chocia¿by: Sanding Sponge Shee (180), Polishing Sanding Sponge Sheet P240 albo MEDIUM SANDING PADS 220 GRIT. 4 UNITS..
 

Sanding Sponge Sheet (220)

This 220-grit sanding sponge is perfect for surfaces with small defects or to refine the work done with the 180-grit, especially when smoothing out gaps sealed with glue and/or putty. It can also be very useful as a first step in removing small blemishes or imperfections from clear parts. The flexibility of the material easily conforms to any shape including rounded surfaces or hard-to-reach recesses. Can be used on a full range of materials including resin, metal, wood and, of course plastic. It’s also highly useful for removing traces of glue or putty when filling gaps. It can be used both dry and moistened with water. We recommend cutting a piece of the size required for the job in order to avoid waste. The backside has the grit size printed over the entire surface so that once a piece has been cut, it is still easily identifiable. Ideal for use in combination with different grit sizes. Recommend products: Sanding Sponge Shee (180), Polishing Sanding Sponge Sheet P240 and MEDIUM SANDING PADS 220 GRIT. 4 UNITS..

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Sanding Sponge Sheet (220)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 27.10.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 12.11.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 10.6.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ18888
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.09 oder 2900 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ18901
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.09 oder 2900 Pkte.

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ18895
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.09 oder 2900 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8558
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.16 oder 2900 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8555
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.16 oder 2900 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8556
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€4.16 oder 2900 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87171
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87147
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.81 €4.55
oder 3200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87170
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87150
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87149
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87148
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

Hersteller: DSPIAE
Produktcode: DSP-56286
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.25 oder 1600 Pkte.