AK-Interactive

AK-Interactive 604 Round Brushes 2 Synthetic

Round Brushes 2 Synthetic - Image 1
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-604
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 1.12.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€2 oder 1500 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAK-Interactive
ProduktcodeAKI-604
Gewicht:0.01 kg
Ean:8436535576048
Zum Katalog hinzugefügt:24.4.2013
Tags:Brush Standard-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, któremu producent nada³ oznaczenie „2”. Posiada trzonek w kolorze pomarañczowym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Producent podkre¶la równie¿ ich d³ug± ¿ywotno¶æ. Omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na go równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest precyzyjne malowanie popiersi i figurek (na przyk³ad w skali 1:16. 1:32 i 1:35 lub o wielko¶ci 120 mm, 75 mm czy 54 mm), jak równie¿ detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: elementy kabiny pasa¿erskiej samochodu w skali 1:24, niewielkie czê¶ci motocykla w skali 1:12 albo elementy wyposa¿enia pok³adowego okrêtów w skali 1:200 i 1:350. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. W przypadku realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem uzupe³nieniem omawianego narzêdzia mog± byæ na przyk³ad, takie pêdzle jak: Weathering Brush Saw Shape lub Weathering Brush Fan Shape. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Pipette-Set (6pcs.)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINUM PALLET 10 WELLS lub MODELING PAINT WELLS) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER lub CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Round Brushes 4 Synthetic, A.MIG 8614 2 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 2

Round Brushes 2 Synthetic

AK-Interactive Round brushes are incredibly versatile; a must have, something that no modeler should be without. Nearly anything can be achieved; application of a base coat on a large surface, through to chipping effects or the finest detail. AK-Interactive  line of round brushes have been designed by modelers for modelers; the brushes are made with high quality long lasting synthetic fibers designed to stand up to the most rigorous of paint products. Recommend products: Round Brushes 4 Synthetic, A.MIG 8614 2 SYNTHETIC ROUND BRUSH and PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 2

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Round Brushes 2 Synthetic
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 2 St.
Mittwoch, 1.12.2021

mehr als 2 St.
Montag, 13.12.2021

GLS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 15.12.2021
-
Freitag, 17.12.2021

UPS

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 15.12.2021
-
Donnerstag, 16.12.2021

DHL

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 3.12.2021
-
Montag, 6.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 15.12.2021
-
Donnerstag, 16.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 7.12.2021

mehr als 2 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 17.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 24.4.2013
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.24 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-663
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.21 oder 8800 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-600
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1400 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-603
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.07 oder 1500 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-602
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2 oder 1500 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-601
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.83 oder 1300 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-607
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.39 oder 1700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-606
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.29 oder 1700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-605
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€2.17 oder 1600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-580
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.24 oder 1600 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-578
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.39 oder 1700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-579
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.36 oder 1700 Pkte.

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-577
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.17 oder 1600 Pkte.