Kopro

Kopro 3171 Polikarpov Po-2 Skies

Polikarpov Po-2 Skies - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Kopro
Produktcode: kop3171
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 19.12.2011
 • Überprüfen Sie das voraussichtliche Versanddatum
 • Überprüfen Sie die Preisentwicklung
 • Versandkostenliste ansehen
 • Produktrezensionen
€7.66 oder 5100 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: Österreich
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerKopro
Produktcodekop3171
Gewicht:0.11 kg
Ean:8592942030266
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:18.10.2006
Tags:Polikarpow-Po-2
Po-2 to radziecki dwuplatowy samolot szkolny i wielozadaniowy, zaprojektowany w 1928r. w biurze konstrukcyjnym Nikolaja Polikarpova. Do roku 1944 maszyna by³a oznaczona jako U-2, a jej popularna nazwa to Kukuru¼nik. Po-2 by³ wykorzystywany g³ównie do szkolenia pilotów, a tak¿e do zadañ agrolotniczych, czyli opryskiwania pól. N. Polikarpov w 1927r. opracowa³ U-2, jako standardowy samolot szkolny dla radzieckiego lotnictwa wojskowego i aeroklubów, który wszed³ do produkcji seryjnej w roku 1930. Maszyna posiada³a wiele zalet, g³ównie nieskomplikowan± technologiê produkcji, prost± obs³ugê, krótka drogê startu i l±dowania oraz mo¿liwo¶æ latania w ka¿dych warunkach atmosferycznych. W przypadku awarii naprawa nie przysparza³a wiêkszych problemów. Dwumiejscowe samoloty szkolne mia³y dwa fotele umieszczone jeden za drugim w uk³adzie tandem i podwójny uk³ad sterowniczy. Wersja U-2SP mia³a trzy ustawione za sob± miejsca dla pilota i dwóch pasa¿erów i s³u¿y³a jako wojskowy samolot ³±cznikowy, a w lotnictwie cywilnym do komunikacji miêdzymiastowej. Modele oznaczone U-2AP z zamontowanym zbiornikiem i urz±dzeniem rozpylaj±cym stosowane by³y w rolnictwie i le¶nictwie do rozpylania ¶rodków chemicznych. Wersja U-2S wyposa¿ona by³a w nosze do transportu chorego. Na liniach Aeroflotu stosowano wersje kabinowe oznaczone U-2L (Po-2L). Ich modyfikacje mog³y przewie¼æ nawet do 6 osób. Ogó³em w latach 1930-1940 wyprodukowano 1235 egzemplarzy U-2. Kolejne maszyny po ¶mierci konstruktora w 1944r. zosta³y przemianowane na jego cze¶æ na Po-2. Podczas wojny U-2 by³y u¿ywane do celów æwiczebnych, transportowych i bojowych. W latach 1948-1954 Po-2 by³y produkowane w Polsce pod oznaczeniem CSS-13. Chocia¿ U-2 by³ na pocz±tku wojny maszyn± ca³kowicie przestarza³±, to wykorzystywano go bardzo intensywnie do ataków na cele naziemne i jako samolot transportowy. Najs³ynniejsz± jednostk± wykorzystuj±c± samoloty U-2 by³ 588 Pu³k Bombowców Nocnych, w którego sk³ad (zarówno personel naziemny jak i lataj±cy) wchodzi³y same kobiety. Zadaniem pu³ku by³o nocne bombardowanie znajduj±cych siê na ty³ach wroga instalacji militarnych. Dwie najbardziej utytu³owane pilotki Katia Riabowa i Nadia Popowa wykona³y jednej nocy rekordow± liczbê 18 misji bombowych. Skutkiem dzia³añ kobiecej jednostki by³y nie tylko straty materialne, ale tak¿e obni¿enie morale ¿o³nierzy niemieckich, którzy nazwali pilotki nocnymi wied¼mami . Efekt psychologiczny nocnych dzia³añ potêgowa³a równie¿ taktyka nalotów, które odbywa³y siê z wy³±czonymi silnikami szybuj±cych maszyn, gdy jedynym odg³osem by³ szum skrzyde³, metalowych linek usztywniaj±cych konstrukcjê, oraz ¶wist i eksplozje bomb. W latach 1950-53 samoloty Po-2 by³y wykorzystywane podczas wojny koreanskiej. Równie¿ na tym froncie okaza³o siê, ¿e samoloty te s± bardzo trudne do zestrzelenia ze wzglêdu na konstrukcjê drewnian± kryt± p³ótnem, która bardzo s³abo odbija promieniowanie radarowe co utrudnia³o zlokalizowanie maszyn w przestrzeni przez amerykanskie my¶liwce nocne.
Die Polikarpov Po-2 ("Kukurusnik") ist ein gemischter sowjetischer Mehrzweck-Doppeldecker mit klassischem Leitwerk und festem Fahrwerk. Der Flug des Prototyps fand 1928 statt, die Serienproduktion dauerte von 1928 bis 1959! Es sollte ursprünglich das primäre Luftfahrttrainingsflugzeug der UdSSR sein. Bereits die ersten Prototypen und Serieneinheiten zeigten die Vorteile der Struktur - sehr einfache Produktionstechnologie, niedrige Stückkosten, beträchtliche Strukturfestigkeit, einfache Bedienung, kurze Start- und Landestrecke. Aufgrund dieser Eigenschaften war der Po-2 bis in die 1970er Jahre in mindestens einem Dutzend Versionen im Einsatz. Die grundlegende Produktionsversion ist der Polikarpov U-2 mit dem Szwecow M-11-Motor mit einer Leistung von 100 PS und später bis zu 150 PS. Es wurde in einer Vielzahl von Varianten hergestellt, sowohl für den militärischen als auch für den zivilen Einsatz (z. B. zum Besprühen von Ackerland). Eine andere Version ist die U-2SSz, ein klassisches Verbindungsflugzeug. Sehr beliebt war das Modell U-2LSz, d. h. ein Angriffsflugzeug, das mit einem Maschinengewehr vom Kaliber 7,62, Bomben (bis zu 240 kg) und Raketen bewaffnet war. Eine weitere Variante ist der U-2LNB - ein leichter Nachtbomber. Der Po-2 wurde trotz seiner Rückständigkeit im Design während des Zweiten Weltkriegs intensiv von den Luftstreitkräften der UdSSR eingesetzt. Die Po-2 führte mehrere Missionen durch - als Verbindungsflugzeug, zur Unterstützung von Partisanen, zur Aufklärung und als leichter Nachtbomber. Auf diesen Maschinen flog das berühmte 588. Nachtbomberregiment, dessen gesamtes Personal aus Frauen bestand, die von den Deutschen "Nachthexen" genannt wurden. Po-2 wurde bis 1950 auch in der polnischen Luftfahrt eingesetzt. Es diente auch im Koreakrieg, wo es paradoxerweise bei nächtlichen Aktionen durch amerikanische Kämpfer schwer zu zerstören war. Dafür gab es zwei Gründe: die geringe Höchstgeschwindigkeit von Po-2, die das Zielen erschwerte, und die Planenabdeckung, die es sehr schwierig machte, das Radar zu verfolgen. Technische Daten (U-2-Version): Länge: 8,17 m, Spannweite: 11,4 m, Höhe: 3,1 m, Höchstgeschwindigkeit: 152 km/h, Steiggeschwindigkeit: 2,2 m/s, praktische Höchstgeschwindigkeit: 3000 m, Reichweite maximal: 630 km, Waffen: feststehend - 1 SzKAS 7,62-mm-Maschinengewehr, aufgehängt - bis zu 240 kg Bomben.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Polikarpov Po-2 Skies
...
Zum Katalog hinzugefügt: 18.10.2006
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A7296
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.08 oder 2000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-237
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.61 oder 6400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-239
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.66 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73711
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.38 oder 10200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-235
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.58 oder 8400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX574
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.69 oder 4400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72492
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.24 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Print Scale
Produktcode: PRI-72-365
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.38 oder 12900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-72-0242
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.24 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Ropos Models
Produktcode: ROP-MNFDL72050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.11 oder 5400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Ropos Models
Produktcode: ROP-MNFDL72053
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.11 oder 5400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Ropos Models
Produktcode: ROP-MNFDL72051
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.11 oder 5400 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Smer
Produktcode: sme0895
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.87 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: ICM
Produktcode: icm72244
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.32 oder 9500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: ICM
Produktcode: icm72243
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.32 oder 9500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Smer
Produktcode: sme0896
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.87 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: ICM
Produktcode: icm72210
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.64 oder 14400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Smer
Produktcode: sme0897
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.87 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:25
Hersteller: Ma³y Modelarz
Produktcode: MLM-1-1973
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.56 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: ICM
Produktcode: icm48252
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.91 oder 14600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Kartonowa Kolekcja
Produktcode: KKL39
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.81 oder 5100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: ICM
Produktcode: icm48251
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.88 oder 13900 Pkte.