Revell

Revell 39643 Painta Standard, size 1

Painta Standard, size 1 - Image 1
Hersteller: Revell
Produktcode: rev39643
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 19.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€1.49 oder 1000 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerRevell
Produktcoderev39643
Gewicht:0.01 kg
Ean:4009803036434
Zum Katalog hinzugefügt:25.3.2010
Tags:Pointed-Brush

Retuszerski pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta cyfr± „1” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 165 mm. Posiada lakierowany na czerwono trzonek, który jest nieznacznie zwê¿ony przy skuwce. Zapewnia on przyzwoity komfort oraz ergonomiê pracy. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie niewielkich elementów modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: dzia³ka przeciwlotnicze na okrêtach z okresu II wojny ¶wiatowej w skali 1:700, szczegó³y podwozia samolotów i ¶mig³owców w skali 1:72 lub 1:144 albo klocki hamulcowe samochodów osobowych w sakli 1:24. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z popiersiami, figurkami oraz ich oporz±dzeniem w skali 1:35, 1:48 i 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 13x9cm lub Paint Pallet - Basic Type) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Mokra Paleta lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Round Brush 1 Synthetic, A.MIG 8613 1 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Brush Synthetic Round size 1.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Painta Standard, size 1
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 19.1.2022

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022

Fedex Economy


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Donnerstag, 27.1.2022

Fedex International Priority


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 25.3.2010
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39641
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39642
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39653
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39655
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39652
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39654
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39656
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.87 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39645
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39648
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39644
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39646
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.49 oder 1000 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev39650
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.43 oder 3800 Pkte.