WCM

WCM 134833 PZL P-23 B Karas

PZL P-23 B Karas - Image 1
Maßstab: 1:48
Hersteller: WCM
Produktcode: WCM134833
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 7.7.2008
 • Überprüfen Sie das voraussichtliche Versanddatum
 • Überprüfen Sie die Preisentwicklung
 • Versandkostenliste ansehen
 • Produktrezensionen
unbekannt

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: Österreich
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerWCM
ProduktcodeWCM134833
Ean:5901461813107
Maßstab1:48
Zum Katalog hinzugefügt:11.1.2007
Tags:PZL.23-Karas
Od jesieni 1932 powsta³y trzy prototypy oznaczone symbolami: PZL - 23/I, PZL - 23/II i PZL - 23/III. Badania wytrzyma³o¶ciowe i statyczne PZL - 23/I zakoñczono w drugiej po³owie 1933 r. Prototyp wzbi³ siê w powietrze pod koniec 1934 r. W kolejnych wersjach do¶wiadczalnych dokonywano wielu poprawek takich jak: likwidacja wibracji tylnej czê¶ci kad³uba i usterzenia wysoko¶ci, wzmocnienie konstrukcji p³ata, poprawa widoczno¶ci z fotela pilota poprzez zwiêkszenie przeszklenia kabiny, opuszczenia o 10 cm miejsca mocowania silnika, zastosowanie nowego pier¶cienia o mniejszym wspó³czynniki Cx, zlikwidowano w kad³ubie komorê bombow±, przenosz±c wyrzutniki pod skrzyd³a i pod kad³ub i wiele innych. £±cznie wprowadzono ponad 100 zmian i usuniêto kilkaset usterek. Wersjê wzorcow± pod nazw± PZL - 23 Kara¶ A wprowadzono do produkcji (od po³owy 1935 r.) w liczbie 40 szt. w nowym zak³adzie PZL WP-1 (Podlaskie Zak³ady Lotnicze - Wytwórnia P³atowców nr 1) i sukcesywnie wchodzi³y one do uzbrojenia 1 Pu³ku Lotniczego oraz eksportowane by³y do Bu³garii. Podczas eksploatacji tego samolotu pojawia³y siê nowe usterki (m.in. zbyt s³aby silnik, osi±ganie ma³ego pu³apu z pe³nym uzbrojeniem, ma³a skuteczno¶æ skrzeli itd.). W wyniku likwidacji tych usterek, powsta³a druga wersja samolotu PZL - 23 Kara¶ B. Mia³ on mocniejszy silnik (Bristol Pegasus VIII o mocy 680 KM, zlikwidowano skrzela, wprowadzono ulepszone wyprofilowanie przej¶cia pomiêdzy stykiem kad³uba i skrzyd³a). Umowa z PZL opiewa³a na wyprodukowanie 210 samolotów w wersji B. Od jesieni 1936 r. zaczêto je dostarczaæ do pu³ków lotniczych. W drugiej po³owie lat 30-tych, samolot PZL - 23 B Kara¶ sta³ siê podstawowym samolotem liniowym, natomiast Karasie w wersji A wycofano do szkolnictwa. Pe³ni±c s³u¿bê w Polskim Lotnictwie Wojskowym, Karasie wykorzystano w kilku wiêkszych akcjach. W 1937 r. dywizjon Karasi B z 1 P.L. wykona³ pokazowe ostre bombardowanie ma³ej stacji kolejowej na linii Che³m - Brze¶æ n/B. Kilka dywizjonów liniowych skoncentrowano na lotnisku Wilno - Porubanek w ramach demonstracji si³y wobec s±siaduj±cej Litwy, natomiast w pa¼dzierniku 1938 r. kilkana¶cie Karasi z ró¿nych pu³ków stacjonowa³o na lotnisku w Aleksandrowie, zabezpieczaj±c zajêcie Zaolzia. Zgodnie z zasadami u¿ycie Karasi, przeznaczano je do wykonywania zadañ interwencyjnych. W kampanii wrze¶niowej wykonywa³y one niektóre zadania bojowe i rozpoznanie z powietrza. Samoloty wchodz±ce w sk³ad eskadr armijnych, Karasie bombardowa³y kolumny pancerne, wykonywa³y dalekie rajdy rozpoznawcze, na terytoria Niemiec, S³owacji i Prus Wschodnich. Pierwszym zbombardowanym obiektem na terytorium przeciwnika by³a fabryka w rejonie O³awy oraz bombardowano obiekty strategiczne na terenie Prus Wschodnich. Du¿a liczba wykonywanych zadañ spowodowa³a ok. 90% straty w samolotach. Ogó³em w kampanii wrze¶niowej zestrzelono 112 Karasi, a do Rumunii ewakuowano zaledwie 11 maszyn (trzy z 31 eskadry i osiem z 24 eskadry rozpoznawczej). Oprócz tego, w Rumunii znalaz³o siê 30 Karasi w wersji "A" z CWL - 1 (przekroczy³y granice w dniu 16.09 1939 r.). Po w³±czeniu Rumunii do "Paktu Trzech", w internowanych Karasiach wymieniono uzbrojenie na niemieckie i sformowano z nich eskadrê rozpoznawcz± i szkolno-treningow±. Rumunie u¿ywali Karasi na froncie wschodnim. Ostatni Kara¶ wykorzystywany by³ w Rumunii do 1946 r., jako holownik celu powietrznego.
Ab Herbst 1932 wurden drei Prototypen gebaut, die mit Symbolen gekennzeichnet waren: PZL - 23 / I, PZL - 23 / II und PZL - 23 / III. Festigkeits- und Statiktests des PZL-23 / I wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 1933 abgeschlossen. Der Prototyp startete Ende 1934. In nachfolgenden Versuchsversionen wurden viele Verbesserungen vorgenommen, wie zum Beispiel: Eliminierung von Vibrationen des hinteren Teils des Rumpfes und des Höhenleitwerks, Verstärkung der Flugzeugzellenstruktur, Verbesserung der Sicht vom Pilotensitz durch Erhöhung der Kabinenverglasung, Senkung des Triebwerkseinbauplatzes um 10 cm, Verwendung eines neuen Rings mit niedrigerem Cx-Koeffizienten, Bombenkammer in Der Rumpf wurde entfernt, Auswerfer wurden unter den Flügeln und unter dem Rumpf bewegt und viele andere. Insgesamt wurden über 100 Änderungen vorgenommen und mehrere hundert Fehler behoben. Die Modellversion unter der Bezeichnung PZL-23 Kara¶ A wurde (ab Mitte 1935) in einer Stückzahl von 40 Stück im neuen PZL-Werk WP-1 (Podlaskie Zak³ady Lotnicze - Wytwórnia P³atowców Nr. 1) in die Produktion eingeführt und sukzessive in die Produktion aufgenommen Bewaffnung des 1. Luftfahrtregiments und wurden nach Bulgarien exportiert. Während des Betriebs dieses Flugzeugs traten neue Defekte auf (einschließlich zu schwacher Motor, Erreichen einer geringen Höhe mit vollen Waffen, geringer Wirkungsgrad der Kiemen usw.). Als Ergebnis der Beseitigung dieser Mängel entstand die zweite Version des Flugzeugs PZL - 23 Kara¶ B. Es hatte einen stärkeren Motor (Bristol Pegasus VIII mit 680 PS, Kiemen wurden entfernt, verbesserte Profilierung des Übergangs zwischen dem Rumpf und der Flügel wurde eingeführt). Der Vertrag mit PZL umfasste die Produktion von 210 Flugzeugen der Version B. Im Herbst 1936 wurden sie an Luftfahrtregimenter geliefert. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre wurde das Flugzeug PZL - 23 B Kara¶ zum Grundlinienflugzeug, während die A-Version des Karasie für die Schule zurückgezogen wurde. Während seines Dienstes in der polnischen Militärluftfahrt wurde Karas bei mehreren größeren Aktionen eingesetzt. 1937 führte das Geschwader Karasi B von 1 PL einen scharfen Bombenangriff auf einen kleinen Bahnhof auf der Strecke Che³m - Brest n / B durch. Mehrere Liniengeschwader wurden im Rahmen einer Stärkedemonstration gegen das benachbarte Litauen auf dem Flughafen Vilnius-Porubanek konzentriert, während im Oktober 1938 etwa ein Dutzend Karas verschiedener Regimenter auf dem Flughafen in Aleksandrów stationiert waren, um die Eroberung von Zaolzie zu sichern. Laut Regelwerk war der Einsatz von Karasi für die Durchführung von Interventionsaufgaben bestimmt. In der September-Kampagne führten sie einige Kampfaufgaben und Luftaufklärung durch. Flugzeuge der Armeestaffeln bombardierten Panzerkolonnen und führten lange Aufklärungsangriffe auf die Gebiete Deutschlands, der Slowakei und Ostpreußens durch. Die erste Anlage, die auf feindlichem Gebiet bombardiert wurde, war eine Fabrik in der Nähe von O³awa. Strategische Objekte in Ostpreußen wurden bombardiert. Eine große Anzahl von durchgeführten Aufgaben führte zu ca. 90% Verlusten in Flugzeugen. Insgesamt wurden im September-Feldzug 112 Karasi abgeschossen und nur 11-Maschinen nach Rumänien evakuiert (drei vom 31-Geschwader und acht vom 24-Aufklärungsgeschwader). Außerdem gab es 30 Karasi in Version A mit CWL-1 in Rumänien (sie überquerten die Grenze am 16. September 1939). Nach Aufnahme Rumäniens in den Dreipakt wurden die internierten Karas gegen deutsche Waffen eingetauscht und ein Aufklärungs- und Ausbildungsgeschwader gebildet. Die Rumänen setzten Karasi an der Ostfront ein. Die letzte Karas wurde in Rumänien bis 1946 als Luftzielschlepper eingesetzt. Technische Daten (Version B): Länge: 9,68 m, Spannweite: 13,95 m, Höhe: 3,3 m, Höchstgeschwindigkeit: 319 km/h, Steiggeschwindigkeit: 6,7 m/s, praktische Gipfelhöhe: 7300 m, maximale Reichweite: 1260 km, Bewaffnung: fest - 2 Maschinengewehre Vickers F Kal. 7,7 mm, 1 Maschinengewehr wz.33 Kal. 7,92 mm, aufgehängt - bis zu 700 kg Bomben.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: PZL P-23 B Karas
...
Zum Katalog hinzugefügt: 11.1.2007
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
 • das Produkt ist verfügbar
 • das Produkt ist nicht verfügbar
 • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
 • Warenlieferung
 • nicht verfügbar
 • 1 Stück
 • 2 Stück
 • 3-5 Stück
 • 6-10 Stück
 • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:48
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM48207
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.16 oder 2800 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-A4822
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.82 oder 3200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Yahu Models
Produktcode: YM-S4806
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.95 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduFE352
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.82 oder 4500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S48-141
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.48 oder 12300 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-Sin16
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 6100 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S48-140
Verfügbarkeit: verfügbar!

€39.23 oder 26100 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-8119
Verfügbarkeit: verfügbar!

€28.87 oder 16400 Pkte.

Hersteller: MMP Books
Produktcode: MMP-Sin16A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.76 oder 6100 Pkte.

Hersteller: ADH Publishing
Produktcode: ADH-MIM107
Verfügbarkeit: 2-6 Wochen

€11.29 oder 7500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduEX160
Verfügbarkeit: 2-6 Wochen

€6.82 oder 4500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-48P806
Verfügbarkeit: verfügbar!

€21.54 oder 14300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481305
Verfügbarkeit: verfügbar!

€37.65 oder 25000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481601
Verfügbarkeit: verfügbar!

€56.08 oder 37300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir480001
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.71 oder 29000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir480002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€43.71 oder 29000 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Mirage-Hobby
Produktcode: mir481304
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€37.65 oder 25000 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr80247
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.48 €9.21
oder 7000 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr56247
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.43 €10.03
oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD269
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.85 oder 7900 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: IBG
Produktcode: IBG72507
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.64 €13.90
oder 9700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Plastyk
Produktcode: PLK065
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.66 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Ma³y Modelarz
Produktcode: MLM-1-2-3-2015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.56 oder 5600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Big Model
Produktcode: BGMK72017
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.42 oder 3600 Pkte.