Academy

Academy 12131 OH-58 D KIOWA BLACK DEATH

OH-58 D KIOWA BLACK DEATH - Image 1
Maßstab: 1:35
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12131
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€23.71 oder 16700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12131
Gewicht:0.41 kg
Ean:603550021954
Maßstab1:35
Größe28,7cm
BemalungAircraft Green (FS34031), Olive Drab (FS34087), Flat Black (FS37038). Detail Colors -Zinc Chromate Yellow (FS23785), Aircraft Interior Black (FS37031), Flat Dark Gull Gray, Gun Metal, Flat Red (FS11136), Flat White (FS37875), Silver, Skin Tone (Flesh, Brown)
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:Bell-OH-58

Bell OH-58 Kiowa to lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy produkcji amerykañskiej z okresu Zimnej Wojny oraz czasów wspó³czesnych, który obecnie (2019 r.) jest produkowany przez Bell Helicopter Textron. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1962 r., a maszyna wesz³a do s³u¿by w 1969 roku. ¦mig³owiec – w wersji OH-58A – ma d³ugo¶æ ca³kowit± rzêdu 9,8 m, a ¶rednica jego wirnika g³ównego wynosi 10,8 metra. Napêd zapewnia pojedynczy silnik Allison T-63-A-700 o mocy 317 KM. Jego prêdko¶æ maksymalna w locie poziomym dochodzi do ok. 225 km/h. ¦mig³owiec posiada uk³ad klasyczny z pojedynczym wirnikiem g³ównym oraz ¶mig³em na belce ogonowej.

Prace nad maszyn± Bell OH-58 Kiowa rozpoczê³y siê na pocz±tku lat 60. XX wieku, kiedy to US Army zg³osi³a zapotrzebowanie na nowy, lekki ¶mig³owiec rozpoznawczy. Jednak zak³ady Bell przegra³y walkê o to spore zamówienie rz±dowe z firm± Hughes. Jednocze¶nie, zarz±d ówczesnych zak³adów Bell Helicopters postanowi³ wprowadziæ nieznaczne zmiany do maszyny i zaoferowaæ j± na rynku cywilnym, co te¿ faktycznie mia³o miejsce. Równolegle, zak³ady Hughes popad³y w problemy logistyczne i finansowe, co zdecydowanie spowolni³o tempo dostaw ¶mig³owców OH-6 do US Army. Fakt ten, potêgowany jeszcze pocz±tkiem wojny wietnamskiej, doprowadzi³ do tego, i¿ ¶mig³owiec Bell OH-58 Kiowa wszed³ do s³u¿by w amerykañskich si³ach zbrojnych. Co wiêcej, maszyna ta (po kilku zmianach znana jako Bell OH-58A Kiowa) okaza³a siê wysoce przydatna na polu walki. W toku produkcji seryjnej powsta³o kilka wersji tej maszyny, w¶ród których mo¿na wskazaæ miêdzy innymi: OH-58A (pierwsza produkowana seryjnie wersja wojskowa), OH-58B (wersja przeznaczona dla Austrii) czy OH-58D Kiowa Warrior (wersja z rozbudowanymi systemami obserwacji pola walki w ka¿dych warunkach pogodowych, tak w dzieñ, jak i w nocy). ¦mig³owiec Bell OH-58 zyska³ pewn± popularno¶æ i w ró¿nych wersjach by³ lub jest nadal eksploatowany przez takie kraje jak na przyk³ad: Arabia Saudyjska, Austria, Grecja czy Turcja.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: OH-58 D KIOWA BLACK DEATH
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 3 St.
Mittwoch, 20.10.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03871
Verfügbarkeit: verfügbar!

€49.11 oder 34600 Pkte.