RPM

RPM 72219 Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948)

Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948) - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72219
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€8.25 oder 5800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerRPM
Produktcoderpm72219
Gewicht:0.08 kg
Ean:5903217009536
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:2.4.2010
Tags:Hotchkiss

Hotchkiss H-35/H-39 to francuski czo³g lekki z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy tego wozu powsta³y w 1934 r., a produkcja seryjna trwa³a w latach 1936-1940. W sumie powsta³o ok. 1200 czo³gów tego typu wszystkich wersji. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik  Hotchkiss o mocy 78 KM. D³ugo¶æ kad³uba wozu liczy³a 4,22 m, przy szeroko¶ci 1,95 metra. Masa wynosi³a 11 ton, a zasiêg dzia³ania siêga³ ok. 130 kilometrów. Uzbrojenie g³ówne - w wersji H-35 - stanowi³a armata SA18 kal. 37 mm, a uzbrojenie dodatkowe sk³ada³o siê z pojedynczego karabinu maszynowego Reibel MAC31 kal. 7,5 mm.

Czo³g Hotchkiss H-35 zosta³ opracowany na potrzeby francuskich si³ zbrojnych, które w latach 30. XX wieku d±¿y³y do zast±pienia w linii przestarza³ych wozów Renault FT-17 znacznie nowsz± konstrukcj±. Nowy pojazd mia³ byæ wozem wsparcia piechoty, w zwi±zku z czym g³ówny nacisk po³o¿ono w nim na mo¿liwie dobre opancerzenie (jak na tê klasê wozów) oraz dobre uzbrojenie, a prêdko¶æ maksymaln± potraktowano raczej drugorzêdnie. Finalnie, powsta³ pojazd zbli¿ony zewnêtrznie do Renault R-35 i posiadaj±cy wiele cech wspólnych (np. odlewany pancerz). Po wprowadzenie do s³u¿by, wóz Hotchkiss H-35 doczeka³ siê modernizacji oznaczonej nieoficjalnie jako H-39 (nazwa oficjalna: Char leger modele 1935 H modifie 1939), która posiada³a przede wszystkim silnik o wyra¼nie wiêkszej mocy maksymalnej, dochodz±cej do 120 KM. Cechowa³ siê równie¿ podwy¿szonym przedzia³em silnikowym. Od pocz±tku 1940 r. wozy H-39 dostarczono do jednostek z armat± Puteaux SA38 kal. 37 mm, która posiada³a lepsze parametry balistyczne, ni¿ armata SA18 tego samego kalibru. Wozy H-35/H-39 zosta³y u¿yte bojowo w kampanii 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e wiele wozów tego typu zosta³o zdobytych przez Niemców, którzy wykorzystywali je w ró¿noraki sposób a¿ do 1944 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Light Tank Hotchkiss H39 (8.Tank Brigade-Israel 1948)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Montag, 18.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 2.4.2010
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.18 oder 3000 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abePP05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.57 oder 4600 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeS-24
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.45 oder 3800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.79 oder 11800 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-034
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.33 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.33 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: First to Fight
Produktcode: FTFPL085
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.94 oder 4900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: First to Fight
Produktcode: FTFPL080
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.94 oder 4900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72217
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.25 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72220
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.25 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72216
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.25 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RPM
Produktcode: rpm72218
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.25 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.33 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-032
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.33 oder 5900 Pkte.

Maßstab: 1:100
Hersteller: Zebrano
Produktcode: ZBRZ100-030
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.33 oder 5900 Pkte.