FPW Model

FPW Model 72507 Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)

Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS) - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: FPW Model
Produktcode: FPW-72507
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 29.11.2021
€3.96 oder 2900 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerFPW Model
ProduktcodeFPW-72507
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:3.2.2021
Tags:British-World-War-II-WAAF

Women's Auxiliary Air Force (w skrócie WAAF) to brytyjska, ¿eñska s³u¿ba pomocnicza dzia³aj±ca w brytyjskich si³ach powietrznych (RAF) z okresu II wojny ¶wiatowej. S³u¿ba ta zosta³a powo³ana do ¿ycia w czerwcu 1939 roku, a swoj± najwiêksz± liczebno¶æ osi±gnê³a w 1943 r. kiedy to liczy³a ok. 180.000 osób. Warto dodaæ, ¿e w lecie 1939 r. liczy³a z trudem 2000 kobiet. Do g³ównych zadañ cz³onkiñ WAAF nale¿a³ miêdzy innymi nadzór nad balonami zaporowymi, ale ¶ledzenie, kontrolowanie, nanoszenie i przekazywanie informacji w specjalnych punktach dowodzenia, które to informacje nap³ywa³y z brytyjskiej sieci radarowej. To ostatnie zadanie sprawi³o, ¿e odegra³y cz³onkinie WAAF odegra³y bardzo du¿±, choæ czêsto niezauwa¿an±, rolê w brytyjskiej wiktorii w czasie Bitwy o Angliê z 1940 roku. Warto dodaæ, ¿e kobiety s³u¿±ce w WAAF nie pilotowa³y samolotów oraz nie walczy³y jako cz³onkinie za³óg lotniczych np. w toku wypraw bombowych nad Niemcami. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej WAAF zosta³ w ogromnym stopniu zdemobilizowany, a do 1949 r. w s³u¿bie pozosta³o jedynie kilkaset jego cz³onkiñ.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Kobieta z Women Auxiliary Air Force (lub WATS)
Zum Katalog hinzugefügt: 3.2.2021
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVM72010
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Black Dog
Produktcode: BLD-D72060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.40 oder 13300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMMV060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.82 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aber
Produktcode: abe72A13
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.40 oder 4600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMB72018
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.48 oder 2500 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:35
Hersteller: Bronco
Produktcode: BROCB35037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.95 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:35
Hersteller: D-DAY miniature studio
Produktcode: DDA-35140
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.16 oder 12400 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: CMK
Produktcode: CMF48100
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.82 oder 8600 Pkte.