Tamiya

Tamiya 87153 HG Pointed Brush - Ultra Fine

HG Pointed Brush - Ultra Fine - Image 1
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87153
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 19.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€10.49 -5% €9.95 oder 7100 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerTamiya
Produktcodetam87153
Gewicht:0.02 kg
Ean:4950344871537
Zum Katalog hinzugefügt:23.5.2014
Tags:Brush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski wyprodukowany w Japonii o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 150 mm oraz o ultra cienkim w³osiu typu pointed brush, które przez producenta zosta³o okre¶lone jako „ultra fine”. Posiada specjalnie uformowany trzonek w kolorze czarnym, który jest bardzo dobrze wywa¿ony oraz zapewnia wysoki komfort w czasie pracy, jak równie¿ jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano wysokiej jako¶ci, barwione w³osie sztuczne wykonane z politereftalanu butylenu (w skrócie: PBT), które jest jednym z rodzajów ¿ywic poliestrowych. Z tego wzglêdu w stosunku do w³osi naturalnych cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki i ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Wykazuje siê równie¿ dobr± elastyczno¶ci± w czasie pracy. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na je równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepsze oka¿± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest wybitnie precyzyjne malowanie figurek albo ich oporz±dzenia (na przyk³ad w skali 1:35 i 1:72 lub o wielko¶ci 54 mm), jak równie¿ wybitnie ma³ych detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by ¶wiat³a pozycyjne statków powietrznych albo najmniejsze detale kabiny pilota statków powietrznych w skali 1:48 czy 1:72. Mo¿na równie¿ spróbowaæ je wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów, jednak mo¿e to powodowaæ szybsze zu¿ywanie siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) albo Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: HG Pointed Brush - Extra Fine, PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 5/0 albo Round Brush 5/0 Synthetic

HG Pointed Brush - Ultra Fine

This pointed brush uses high-quality PBT resin bristles for precision painting. Slightly stiff and durable bristles are resistant to bending, maintaining the pointed shape of the brush tip.
• Japanese-made brushes use PBT resin bristles for excellent durability.
• The bristles are finished with a fine tip to ensure precise application of paint with a soft touch.
• Easy-to-grip ergonomic handle ensures that work can be carried out with precision.

Maintenance:
• Wash thoroughly after use, before paint completely dries.
• Wash brush carefully with the appropriate thinner for the paint used.
• Ensure that the tip is in the correct shape before allowing it to dry in the shade.
• Attach cap before storing, taking care not to damage bristles

Recommend products: HG Pointed Brush - Extra Fine, PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 5/0 and Round Brush 5/0 Synthetic

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: HG Pointed Brush - Ultra Fine
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 6 St.
Mittwoch, 19.1.2022

mehr als 6 St.
Donnerstag, 20.1.2022

GLS

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Mittwoch, 26.1.2022

DHL

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 26.1.2022

Fedex Economy

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Donnerstag, 27.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022
-
Freitag, 28.1.2022

Fedex International Priority

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

UPS

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 23.5.2014
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87155
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.45 €8.96
oder 6400 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87154
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.49 €9.95
oder 7100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87156
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.08 €9.56
oder 6800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.23 €4.95
oder 3500 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87048
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.40 €4.17
oder 3000 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87049
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.02 €4.76
oder 3400 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87045
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.40 €4.17
oder 3000 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87047
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.44 €5.15
oder 3700 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87046
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.19 €3.96
oder 2800 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.32 €2.19
oder 1600 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87016
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.32 €2.19
oder 1600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam87019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.51 €6.17
oder 4400 Pkte.