AK-Interactive

AK-Interactive 9162 HG ANGLED TWEEZERS 02 FLAT-END

HG ANGLED TWEEZERS 02 FLAT-END - Image 1
Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9162
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€10.71 oder 7600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAK-Interactive
ProduktcodeAKI-9162
Gewicht:0.03 kg
Ean:8435568307971
Zum Katalog hinzugefügt:9.2.2021
Tags:Angled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z polerowanej, wysokiej jako¶ci stali nierdzewnej o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu 140 mm. Jej koñcówki s± delikatnie ³ukowo zagiête, p³askie i „têpo” zakoñczone. Warto dodaæ, ¿e nie s± ¿³obkowane (z±bkowane) po wewnêtrznej stronie. Prezentowane narzêdzie zosta³o równie¿ starannie zaprojektowane i cechuje siê bardzo dobrym wywa¿eniem, przez co pomimo braku profilowania czê¶ci chwytnej czy braku powlekania, dobrze le¿y w d³oni i umo¿liwia wysoce ergonomiczn± pracê. Generalnie, cechuje siê wysok± jako¶ci± wykonania oraz co najmniej niez³± ogóln± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Prezentowana pêseta oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu czy kabiny pilota, drobne czê¶ci nadbudówek statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:700) czy niewielkie czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Ze wzglêdu na swój kszta³t pozwala na ³atwiejsze osadzanie elementów w zag³êbieniach i miejscach trudno dostêpnych. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Photo-etched Parts Bender albo 135 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – równie¿ przy monta¿u takielunku i olinowania. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED, Curved Tip Model Tweezers albo Craft Tweezers.

HG Angled Tweezers 02 Flat-End

High-precision tweezers specially designed for scale modelling purposes. They allow to grab and hold small parts and handle them with precision. This tweezers are made of stainless steel with a polished surface, providing an extremely delicate and smooth feel. Their thickness guarantees the stability of the tweezers during use. The arch-shaped design ensures a good grip on the workpiece. Size: 140 mm long. Recommend products: HG ANGLED TWEEZERS 01 THIN TIPPED, Curved Tip Model Tweezers and Craft Tweezers.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: HG ANGLED TWEEZERS 02 FLAT-END
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Mittwoch, 27.10.2021

mehr als 1 St.
Freitag, 12.11.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 17.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 18.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 9.2.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: AK-Interactive
Produktcode: AKI-9161
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.71 oder 7600 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74102
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.96 €19.89
oder 14100 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74109
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.63 €16.74
oder 11800 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam74108
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.63 €16.74
oder 11800 Pkte.

Hersteller: Excel Hobby Tools
Produktcode: exc30420
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6 oder 4200 Pkte.

Hersteller: Falcon
Produktcode: FLC906050
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.30 oder 3700 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-PASSP_9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.02 oder 2100 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-PAPS_9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.02 oder 2100 Pkte.

Hersteller: Adammed
Produktcode: DMM-PA7A_9
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.85 oder 2000 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VALT12004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.72 oder 4700 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR510
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.

Hersteller: Fine Art
Produktcode: FNR512
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.