Aeroplast

Aeroplast 00288 General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego)

General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego) - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Aeroplast
Produktcode: ARP00288
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€7.63 oder 5400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAeroplast
ProduktcodeARP00288
Gewicht:0.15 kg
Ean:5908263900288
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:2.3.2012
Tags:General-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon
General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: General Dynamics F-16 C/D (3 Eskadra Lotnictwa Polskiego)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Montag, 25.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 28.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 29.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 2.3.2012
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-72-008
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.82 oder 2000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72013
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.89 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72055
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.13 oder 1500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72196
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72087
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7261
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72493
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.32 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CMQ72052
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.35 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-052
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.76 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-111
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.76 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Techmod
Produktcode: tch72060
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.71 oder 3300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aeroplast
Produktcode: ARP00295
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.63 oder 5400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD115s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.32 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita0188
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.64 oder 8900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD35
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD116s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.32 oder 6600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD64
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD67
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasB02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.94 oder 7000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD90
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD116
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscD115
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.75 oder 4100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03844
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.