Academy

Academy 12480 FOKEWULF FW190A 6/8

FOKEWULF FW190A 6/8 - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12480
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€9.94 oder 7000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12480
Gewicht:0.15 kg
Ean:603550021206
Maßstab1:72
Größe12,3 x 12,3cm
BemalungGrey (RLM75)/Dk Grey (RLM74), Light Blue (RLM76), Interior Black-Grey (RLM66), White, Black, Black-Green, Brown, Yellow.
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2004
Tags:Focke-Wulf-Fw-190

Focke-Wulf Fw-190 to niemiecki, jednosilnikowy, samolot my¶liwski o konstrukcji w pe³ni metalowej, z zakryta kabinš w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny ¶wiatowej. Fw-190 by³ uwa¿any przez pilotów za samolot lepszy od Messerschmitta Bf-109. Wolnonoœny dolnop³at z pracujšcym pokryciem Fw-190 opracowano na zamówienie Luftfahrtministerium, z³o¿one jesieniš 1937 roku. Kurt Tank przed³o¿y³ dwie propozycje napêdu - w pierwszej - przewiduj±c ch³odzony ciecz± silnik Daimler-Benz DB 601, a w drugiej - nowy silnik gwiazdowy BMW 139. Wybrano ten ostatni, a rozpoczêtymi wiosnš 1938 roku pracami kierowa³ Obering R. Blaser. Pierwszy prototyp Fw-190V1 by³ gotowy w maju 1939 roku, a oblata³ go w Bremie 1 czerwca 1939 roku kapitan Hans Sander. Drugi prototyp, FW-190V2, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG131 i dwa MG17 - wszystkie kal. 7.92 mm, oblatano w pa¼dzierniku 1939 roku. Dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych oba by³y wyposa¿one w tunelowy wlot powietrza w ko³paku ¶mig³a, lecz problemy z przegrzewaniem siê silnika spowodowa³y powrót do sprawdzonego rozwišzania os³on w postaci pier¶cienia NACA. Zanim na dobre rozpoczêto testy owych prototypów juz zapad³a decyzja o zast±pienia silnika BMW 139 mocniejszym, lecz d³u¿szym i ciê¿szym BMW 810. Wymaga³o to wielu zmian, wzmocnienia struktury i przesuniêcia kabiny do ty³u, co pó¼niej sta³o siê z kolei ¼ród³em k³opotów z po³o¿eniem ¶rodka ciê¿ko¶ci. Plusem okaza³o siê usuniêcie problemów z przenikaniem spalin i przegrzewaniem wnêtrza kabiny wskutek bezpo¶redniego jej sšsiedztwa z silnikiem BMW 139. Z trzeciego i czwartego prototypu zrezygnowano, a Fw-190V5 z nowym silnikiem zosta³ ukoñczony na poczštku 1940 roku. Pó¼niej otrzyma³ on skrzyd³a o powiêkszonej o metr rozpiêtoœci ( z pierwotnej 9.5 m ), przez co sta³ siê o 10km/h wolniejszy, lecz wzros³a za to prêdkoœæ wznoszenia i poprawi³a siê zwrotno¶æ. Oznaczono go Fw-190V5g, a wariant z krótszym skrzyd³em Fw-190V5k. Pierwszych siedem maszyn serii informacyjnej Fw-190A-0 mia³o krótkie skrzyd³o, pozosta³e - d³u¿sze. Pierwsza jednostka operacyjna wyposa¿ona w Fw-190 - 6./JG 26 stacjonujšca w Le Bourget, zg³osi³a gotowoœæ operacyjna w sierpniu 1941 roku i juz od pierwszego spotkania nowego my¶liwca z brytyjskimi Supermarine Spitfire jego przewaga nad nimi sta³a siê widoczna. W toku wojny powsta³o kilkana¶cie wersji tego ¶wietnego samolotu. Maszyny wersji „A”, wraz s kilkunastoma modernizacjami, pe³ni³y funkcje samolotów my¶liwskich. Wersje oznaczone jako „B” oraz „C” by³y tylko prototypami my¶liwców wysoko¶ciowych, przeznaczonych do zwalczania bombowców strategicznych, jednak nie wesz³y do produkcji seryjnej. Wariant „D”, jako jedyny z samolotów Fw-190, by³ napêdzany nowym silnikiem Jumo 213A o mocy 1750KM i stanowi³ niemieck± odpowied¼ na samolot P-51 Mustang. Nowy silnik spowodowa³ wyd³u¿enie kad³uba o kilkadziesišt centymetrów. Ten wariant tak¿e pe³ni³ zadania przede wszystkim myœliwskie oraz myœliwca wysokoœciowego. Liczne warianty wersji „F” pe³ni³y zadania my¶liwsko-bombowe, jako bezpoœrednie wsparcia pola walki. Wersja „G” pe³ni³a tak± sam± rolê jak „F”, ale cechowa³a siê wiêkszym zasiêgiem. W toku ca³ej wojny powsta³o ponad 20000 egzemplarzy tego jednego z najlepszych my¶liwców II wojny ¶wiatowej. Dane techniczne (wersja Fw-190A-8): d³ugo¶æ: 9m, rozpiêto¶æ skrzyde³: 10,51m, wysoko¶æ: 3,95m, prêdkoœæ maksymalna: 656km/h, prêdko¶æ wznoszenia: 15m/s, zasiêg maksymalny: 800km, pu³ap maksymalny 11410m, uzbrojenie: sta³e-2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 4 dzia³ka MG151 kal.20mm (2 dzia³ka MG 151/20E dla wersji D-9).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: FOKEWULF FW190A 6/8
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Mittwoch, 20.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-72-0152
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€7.43 oder 5200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Master
Produktcode: MAS-AM-72-014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.39 oder 2400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72037
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72195
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.88 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: CMK
Produktcode: CM7326
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.12 oder 8600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pmask
Produktcode: PMA-PK72019
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2 oder 1400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu672088
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.67 oder 12500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Montex
Produktcode: MT-SM72215
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.20 oder 1600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-152
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.69 oder 2600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX376
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.84 oder 3300 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12513
Verfügbarkeit: verfügbar!

€29.02 oder 20500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr56235
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.98 oder 9900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC06
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.46 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscC05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.46 oder 3100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Heller
Produktcode: hlr53014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€34.72 oder 24500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx01020A
Verfügbarkeit: verfügbar!

€9.17 oder 6500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afx55110
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.37 oder 8700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80244
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.90 oder 4200 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu84114
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.49 oder 12400 Pkte.

Maßstab: 1:32
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03874
Verfügbarkeit: verfügbar!

€49.11 oder 34600 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-KA-SET-3-2014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.05 oder 17700 Pkte.

-6%

Maßstab: 1:48
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam61095
Verfügbarkeit: verfügbar!

€33.07 €31.25
oder 22200 Pkte.