Academy

Academy 12423 F-22A

F-22A - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12423
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€35.22 oder 24800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12423
Gewicht:0.40 kg
Ean:8809258926771
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:14.2.2011
Tags:F-22-Raptor

Lockheed F-22 Raptor to amerykañski myœliwiec przewagi powietrznej, z wysoce rozbudowanymi zdolnoœciami atakowania celów naziemnych oraz walki elektronicznej i nas³uchu elektronicznego. F-22 zosta³ w kwietniu 1991 roku zwyciêzc¹ konkursu og³oszonego przez USAAF na zaawansowany samolot myœliwski (ang. Advanced Tactical Fighter), którego pocz¹tki siêgaj¹ 1981 roku. Wtedy te¿ zosta³ uruchomiony program wart 12 miliardów dolarów i przyst¹piono do konstrukcji wysoce manewrowego, sterowanego poœrednio, samolotu myœliwskiego o w³aœciwoœciach Stealth. US Navy do³¹czy³a do programu w kwietniu 1986 roku, licz¹c na to, ¿e powstanie samolot bêd¹cy równie¿ nastêpc¹ dla F-14 Tomcat. Jeszcze w tym samym roku Departament Obrony og³osi³, ze do nastêpnego etapu przesz³y Lockheed i Northrop. Ka¿da z firm mia³a zbudowaæ swój prototyp, oznaczony odpowiednio YF-22 i YF-23. Od tej chwili Lockheed po³¹czy³ swe si³y z Boeingiem i General Dynamics, co zaowocowa³o póŸniej podzia³em prac nad seryjnymi samolotami pomiêdzy zak³ady Boeinga i Lockheeda. Pierwszy prototyp YF-22 nosi³ oznaczenie 87-3997/N22YF i wyposa¿ony by³ w nowo skonstruowane silniki General Electric YF120. Oblot samolotu odby³ siê 29 wrzeœnia 1990 roku. Krótko po tym 30 paŸdziernika 1990 oblatano drugi prototyp 87-3998/N22YF, napêdzany alternatywnym silnikiem Pratt-Whitney YF119. Po dok³adnym porównaniu parametrów z konkurencyjnym YF-23 zespo³u Northrop/McDonnell Douglas og³oszono, ¿e zwyciêzc¹ konkursu zosta³ YF-22 z silnikiem YF119. Konstrukcja ostatecznej wersji F-22A zosta³a zamro¿ona w marcu 1992 roku. Ró¿nice w stosunku do prototypu objê³y zwiêkszenie do 13,59m rozpiêtoœci skrzyde³ o trapezowym kszta³cie, co jednak nie zwiêkszy³o powierzchni noœnej, zmniejszenie gruboœci profilu skrzyd³a u samej nasady i jego skrêcenie, co zapewni³o lepsz¹ sterownoœæ samolotu w zakresie prêdkoœci naddŸwiêkowych. Zmniejszono tak¿e powierzchnie podwójnego usterzenia pionowego do 27,2m2. Lockheed F-22 Raptor jest jednym z pierwszych na œwiecie, jeœli nie jedynym, myœliwcem V generacji. Dziêki zastosowaniu zupe³ni nowej jednostki napêdowej (dwa silniki Pratt-Whitney F119-PW-100 z ci¹giem wektorowym) oraz niskiemu oporowi aerodynamicznemu prêdkoœæ F-22-wed³ug nieoficjalnych danych-przekracza 2,4Ma. Ponadto, jest on wysoce manewrowy co umo¿liwia wykonywanie takich figur akrobatycznych jak np. kobra Pugaczowa czy Kulbit. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ F-22 jest technologia Stealth, bazuj¹ca jednak w mniejszym stopniu ni¿ w F-117 na RAM, a w wiêkszym stopniu na doskona³oœci aerodynamicznej, ogólnym kszta³cie p³atowca i dopracowaniu detali zewnêtrznych. Dok³adny przekrój radarowy (RCS) jest jednak nadal tajny. Bardzo wa¿ne jest równie¿ zastosowanie wysoce innowacyjnego radaru AN/APG-77, dziêki któremu mo¿liwe jest wykrywanie obiektów z ok.250km. Ponadto, radar ten umo¿liwia F-22 pe³nienia funkcji samolotu „mini-AWACS”, co znacznie podnosi zdolnoœci bojowe zespo³ów uderzeniowych z tym samolotem w sk³adzie. AN/APG-77 mo¿e byæ tak¿e wykorzystany do atakowania elektronicznego radarów przeciwnika oraz przeci¹¿ania jego czujników. Produkcja F-22 zosta³a zakoñczona w 2011 roku, wyprodukowaniem 187 samolotów seryjnych, przy czym koncern Lockheed jest zobowi¹zany do zachowania linii produkcyjne i zaplecza. F-22, ze wzglêdu na zaawansowanie technologiczne, nie jest eksportowany.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: F-22A
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Mittwoch, 20.10.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 14.2.2011
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7261
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX291
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.67 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu73379
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.56 oder 5800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7263
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.73 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7264
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.73 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX275
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.32 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS379
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5.67 oder 3800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: edu72517
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.32 oder 13000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7250
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7260
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.73 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7265
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72961-1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.45 oder 1700 Pkte.

ähnliche Produkte
-5%

Maßstab: 1:72
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam60763
Verfügbarkeit: verfügbar!

€26.01 €24.68
oder 17500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF06s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.39 oder 9400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.04 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03858
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.30 oder 17800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80210
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.02 oder 8500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1207
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.44 oder 11600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF06
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.04 oder 7100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Airfix
Produktcode: afxJ6005
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.34 oder 11500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasPT45
Verfügbarkeit: verfügbar!

€61.76 oder 43600 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita0850
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.83 oder 14700 Pkte.

Maßstab: 1:33
Hersteller: Hobby Model
Produktcode: HMD071
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.24 oder 7200 Pkte.

Maßstab: n/a
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasTH17
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.65 oder 6100 Pkte.