Academy

Academy 12506 F-15C MSIP II [173rd Fighter Wing]

F-15C MSIP II [173rd Fighter Wing] - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12506
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 20.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€20.98 oder 14800 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerAcademy
Produktcodeaca12506
Gewicht:0.38 kg
Ean:8809258921929
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:29.1.2014
Tags:McDonnell-Douglas-F-15E-Strike-Eagle

McDonnell Douglas F-15 Eagle to amerykañski dwusilnikowy samolot myœliwski i szturmowy, którego pierwszy oblot mia³ miejsce 27 lipca 1972 roku. Samolot F-15 jest owocem doœwiadczeñ wyniesionych z walk powietrznych nad Wietnamem, jak równie¿ stanowi odpowiedŸ USAAF na radzieckie myœliwce Mig-23 oraz Mig-25. Powsta³ w ramach projektu FX (Fighter Experimental), w którym to zwyciêzca okaza³ siê w 1969 roku koncern McDonnell-Douglas. Przy projektowaniu F-15 szczególny nacisk k³adziono na maksymalne skrócenie czasu serwisowania. G³ównie polega³o to z jednej strony na montowaniu na tyle prostych w obs³udze elementów na ile to by³o mo¿liwe, a z drugiej na stosowaniu systemów automatycznych, niejako wyrêczaj¹cych cz³owieka. W efekcie nastêpca F-4 Phantom, przewy¿szaj¹c go pod ka¿dym wzglêdem, mo¿e byc obs³u¿ony o po³owê szybciej. Kolejn¹ mocn¹ stron¹ F-15 jest para silników z dopalaczami Pratt-Whitney F100, które wytwarzaj¹ o 4500 kg wiêkszy ci¹g ni¿ wa¿y sama maszyna, co umo¿liwia jej wykonywanie ciasnych skrêtów bez du¿ych strat cennej szybkoœci. Ponadto stwarza mo¿liwoœæ podwieszenia ogromnej iloœci dodatkowego uzbrojenia na 8 wêz³ach pod skrzyd³ami i kad³ubem. Od chwili wejœcia F-15 do s³u¿by powsta³o kilka jego odmian. Wersje C i D s¹ drugimi generacjami samolotów odpowiednio jedno- i dwumiejscowych, zastêpuj¹c wersje A i B w roku 1979. Zewnêtrznie nie ró¿ni¹ siê od nich wiele, jednak awionika przesz³a kompleksow¹ modyfikacjê, co uczyni³o Eagle jeszcze bardziej œmiercionoœn¹ broni¹. Na samolocie F-15D w latach 80. eksperymentowano równie¿ z rakietami antysatelitarnymi ASAT. Równolegle powstawa³a wersja F15-E Strike Eagle. W przeciwieñstwie do poprzednich modeli, wersja E, jest nie tylko maszyn¹ myœliwsk¹ s³u¿¹c¹ do wywalczania przewagi powietrznej, ale równie¿ maszyn¹ szturmow¹ o szerokim spektrum mo¿liwoœci dotycz¹cych ataków na cele naziemne. Wersja E trafi³a do s³u¿by w 1988 roku i przewiduje siê jej pozostanie w linii do 2035 roku. Kolejn¹ odmian¹ jest F-15J eksportowany oraz produkowany na licencji w Japonii. Samoloty F-15 by³y eksportowane do kilku krajów, min: Japonii, Izraela, Arabii Saudyjskiej i Korei Po³udniowej. F-15 okaza³ siê maszyn¹ bardzo wartoœciow¹, odnosz¹c zwyciêstwa powietrzne min. w czasie operacji Pustynna Burza i inwazji na Irak w 2003 roku. Dane techniczne (wersja E): Prêdkoœæ maksymalna: 2660 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 255 m/s, pu³ap praktyczny 19500 m, zasiêg maksymalny: 5580 km, uzbrojenie: sta³e- 1 dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 10660kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: F-15C MSIP II [173rd Fighter Wing]
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 20.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 25.10.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 26.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 29.1.2014
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduSS115
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€2.88 oder 1900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Pavla Models
Produktcode: PVS72012
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 2100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.89 oder 2700 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Quickboost
Produktcode: QUB72445
Verfügbarkeit: verfügbar!

€5 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7261
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.95 oder 6300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: RES/KIT
Produktcode: RSK-P72-0002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€15.50 oder 10900 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aires
Produktcode: air7170
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.31 oder 10100 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Part
Produktcode: PRT-S72-111
Verfügbarkeit: verfügbar!

€6.76 oder 4800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Dream Model
Produktcode: DMO-DM0508
Verfügbarkeit: verfügbar!

€25.54 oder 18000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Eduard
Produktcode: eduCX400
Verfügbarkeit: Dieses Produkt kann von uns in ca. 2-6 Wochen beschaffen werden

€6.32 oder 4300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72966
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.57 oder 1800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: KV Models
Produktcode: KVM-72966-1
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.23 oder 3000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Italeri
Produktcode: ita1415
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.70 oder 12500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: has02360
Verfügbarkeit: verfügbar!

€36.21 oder 25500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hobby Boss
Produktcode: HBB80270
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.65 oder 10300 Pkte.

-5%

Maßstab: 1:48
Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam61029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€35.68 €33.85
oder 24000 Pkte.

Maßstab: 1:144
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12609
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.93 oder 3500 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Monogram
Produktcode: MON5870
Verfügbarkeit: verfügbar!

€39.43 oder 27800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasD05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.16 oder 9300 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Lion Roar
Produktcode: LRO-L4815
Verfügbarkeit: verfügbar!

€94.75 oder 66800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12550
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.75 oder 21700 Pkte.

Maßstab: 1:48
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12295
Verfügbarkeit: verfügbar!

€42.91 oder 30300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Academy
Produktcode: aca12478
Verfügbarkeit: verfügbar!

€18.18 oder 12800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Hasegawa
Produktcode: hasE39
Verfügbarkeit: verfügbar!

€30.26 oder 21300 Pkte.