Haliñski

Haliñski MM-SET-1-2-2000 F-117A Nighthawk

F-117A Nighthawk - Image 1
Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-SET-1-2-2000
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€27.78 oder 19600 Pkte.

Enthält 8.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHaliñski
ProduktcodeHAL-MM-SET-1-2-2000
Gewicht:0.27 kg
Maßstab1:33
Zum Katalog hinzugefügt:16.11.2016
Tags:F-117

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.
Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: F-117A Nighthawk
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 27.10.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 16.11.2016
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-1-2-2000-ac
Verfügbarkeit: verfügbar!

€11.35 oder 8000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:33
Hersteller: Haliñski
Produktcode: HAL-MM-1-2-2000
Verfügbarkeit: verfügbar!

€19.24 oder 13600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscE07s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.71 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscE05s
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.71 oder 7600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Revell
Produktcode: rev03899
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.51 oder 14500 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscE07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscE11
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscE05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.14 oder 5000 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Aeroplast
Produktcode: ARP90014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.63 oder 5400 Pkte.