Revell

Revell 05430 Cutty Sark 150th Anniversary

Cutty Sark 150th Anniversary - Image 1
Maßstab: 1:220
Hersteller: Revell
Produktcode: rev05430
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Dienstag, 11.5.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€34.38 oder 22400 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerRevell
Produktcoderev05430
Gewicht:0.80 kg
Ean:4009803054308
Maßstab1:220
Zum Katalog hinzugefügt:5.8.2019
Tags:Cutty-Sark
Klipery, zw³aszcza te zbudowane w drugiej po³owie XIX wieku by³y prawdopodobnie najpiêkniejszymi okrêtami jakie kiedykolwiek powsta³y i reprezentowa³y szczytowe mo¿liwoœci in¿ynierii morskiej "z³otego wieku ¿agli". Najlepiej znanym spoœród nich jest bez w¹tpienia „Cutty Sark”. ¯aglowiec ten powsta³ w 1869 na specjalne zamówienie s³ynnego szkockiego armatora, kapitana Johna Willisa w stoczni Clyde. Za³o¿eniem projektu by³o skonstruowanie okrêtu zdolnego pokonaæ najszybszy ówczesny kliper „Termopile”, zwodowany zaledwie rok wczeœniej. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel zastosowano najnowoczeœniejsze technologie i materia³y najwy¿szej jakoœci. Paradoksalnie w³aœnie koszty materia³ów i wysoce wykwalifikowanej si³y roboczej sprawi³y, ¿e pierwotny wykonawca zbankrutowa³ i budowê dokoñczyæ musia³a inna, s¹siednia stocznia. Kiedy wreszcie szczêœliwie zakoñczono ca³¹ operacjê otrzymano najszybszy okrêt tamtych czasów, który dziêki ogromnej powierzchni ¿agli rozwija³ szybkoœæ ponad 17 wêz³ów. Oczywiœcie tak wyœrubowane osi¹gi nie mia³y s³u¿yæ jedynie celom propagandowym ale tak¿e mieæ zastosowanie praktyczne. Zadaniem Cutty Sark by³o transportowaæ herbatê z Chin do Wielkiej Brytanii. Czas odgrywa³ tu du¿¹ role poniewa¿ im szybciej œwie¿e zbiory by³y dostarczane na londyñski rynek, tym wiêksz¹ uzyskiwa³y cenê. Ka¿dego roku podró¿ z Chin by³a prawdziwym wyœcigiem i jednoczeœnie udrêk¹ dla za³ogi, niemi³osiernie popêdzanej przez kapitana, który w nadziei na gratyfikacje pieniê¿ne i presti¿ stara³ siê po raz kolejny pobiæ rekord szybkoœci. Dobre czasy dla kliperów skoñczy³y siê pod koniec XIX wieku, kiedy to nie by³y ju¿ w stanie sprostaæ konkurencji ze strony nowoczesnych okrêtów parowych. „Cutty Sark” spotka³ los wielu innych ¿aglowców. W 1895 roku zosta³ sprzedany kompanii portugalskiej gdzie przez wiele lat s³u¿y³ jako tramp, a nastêpnie pozbawiona ¿agli barka. W czerwcu 1922 roku emerytowany wilk morski, kapitan Dowman odkupi³ zdezelowany okrêt i przyholowa³ go do Anglii. Tam po wielu latach prac przywrócono Cutty Sark jego dawny blask przede wszystkim montuj¹c nowe, choæ zgodne z oryginalnym o¿aglowanie i w 1938 roku sprezentowano Thames Nautical Training College w Greenhithe jako statek szkoleniowy. W 1952 roku powsta³o stowarzyszenie dzia³aj¹ce na rzecz Cutty Sark i to z jego inicjatywy piêæ lat póŸniej legendarny ¿aglowiec ostatecznie zakoñczy³ barwn¹ karierê i na sta³e zakotwiczy³ przy nabrze¿u Greenwich. Dane techniczne: Wypornoœæ: 2100 t, d³ugoœæ: 85,1 m, szerokoœæ: 10,9 m, zanurzenie: 6 m, prêdkoœæ: do 17,5 wêz³a, za³oga: 28-35 osób.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Cutty Sark 150th Anniversary
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Dienstag, 11.5.2021

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 14.5.2021

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 14.5.2021

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 17.5.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 5.8.2019
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Plastruct
Produktcode: PLS90661
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.87 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-07
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-09
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-05
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-08
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-06
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.33 oder 4800 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-02
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.26 oder 9300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeSV-01
Verfügbarkeit: verfügbar!

€14.26 oder 9300 Pkte.

Hersteller: RB-Model
Produktcode: RBM006_25
Verfügbarkeit: verfügbar!

€0.42 oder 300 Pkte.

Hersteller: Aber
Produktcode: abeTCS12
Verfügbarkeit: verfügbar!

€4.53 oder 3000 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:350
Hersteller: Academy
Produktcode: aca14110
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.27 oder 5400 Pkte.

-12%

Maßstab: 1:180
Hersteller: MisterCraft
Produktcode: mscF60
Verfügbarkeit: verfügbar!

€12.81 €11.25
oder 8300 Pkte.