Germania-Figuren

NEW! Germania-Figuren 72-CW-1025 Bundeswehr basic attitudes: Standing still

Bundeswehr basic attitudes: Standing still - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1025
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 18.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€17.88 oder 12600 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerGermania-Figuren
ProduktcodeGER-72-CW-1025
Gewicht:0.01 kg
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:30.8.2021
Tags:German-Modern-Infantry

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) zosta³a sformowana w 1955 roku i w okresie Zimnej Wojny stanowi³a si³y zbrojne Niemiec Zachodnich (RFN). Natomiast po upadku komunizmu w NRD i zburzeniu muru berliñskiego sta³a siê si³ami zbrojnymi ju¿ zjednoczonych Niemiec. Jej komponent l±dowy to rzecz jasna wojska l±dowe (niem. Heer). W toku Zimnej Wojny postrzegano j± jako armiê, która jako pierwsza wejdzie w interakcjê z przewidywanym sowieckim atakiem i która bêdzie ponosi³a spory ciê¿ar prowadzenia dzia³añ przeciwko radzieckiej inwazji. Z tego wzglêdy k³adziono w niej ogromny nacisk na rozwój wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na pocz±tku lat 70. XX wieku zachodnioniemiecka dywizja piechoty zmechanizowanej posiada³a trzy brygady: dwie zmechanizowane i jedn± brygadê pancern±. Na stanie posiada³a ona miêdzy innymi 252 czo³gi, 190 bojowych wozów piechoty (BWP), 124 transportery opancerzone czy 63 haubice samobie¿ne. W sumie liczy³a ok. 26.600 ludzi. Warto dodaæ, ¿e w szczytowym momencie Zimnej Wojny Bundeswehra liczy³a ok. 495 tys. ¿o³nierzy i 170 tys. pracowników cywilnych. Sk³ada³a siê z 12 dywizji podzielonych na 3 korpusy ogólno-wojskowe – wiêkszo¶æ z nich stanowi³y w³a¶nie dywizje zmechanizowane. Po 1989 roku Bundeswehra przesz³a liczne reformy, które zmierza³y do jej redukcji oraz wprowadzenia na wyposa¿enie nowego sprzêtu. Przyk³adowo w 2011 r. poniechano poboru do wojska, a w tym samym roku wdro¿ono reformê, która mia³a zmniejszyæ Bundeswehrê do 185 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i 40 tys. rezerwistów. Wycofano siê z formowania dywizji piechoty zmechanizowanej, a niemiecka piechota (pomijaj±c wojska spadochronowe oraz specjalne) s³u¿y teraz w batalionach piechoty zmotoryzowanej (Brygada Wielonarodowa) oraz w brygadach grenadierów pancernych (piechota zmechanizowana) w 1 i 10 Dywizji Pancernej. Warto dodaæ, ¿e piechota pos³uguje siê nowoczesnymi ko³owymi transporterami opancerzonymi (KTO) Boxer oraz bojowymi wozami piechoty (BWP) Puma, które zastêpuj± w linii BWP Marder. Podstawow± broni± strzeleck± niemieckiej piechoty jest karabinek Heckler und Koch G36 kal. 5,56 mm, a podstawowym rêcznym karabinem maszynowym - Heckler und Koch MG4 tak¿e kal. 5,56 mm.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: Bundeswehr basic attitudes: Standing still
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 St.
Montag, 18.10.2021

mehr als 1 St.
Donnerstag, 25.11.2021

GLS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 30.11.2021

UPS

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 21.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 30.11.2021

DHL

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 22.10.2021

mehr als 1 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 1.12.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.8.2021
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1501
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.93 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1500
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.93 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1111
Verfügbarkeit: verfügbar!

€10.14 oder 7200 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-2600
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.93 oder 9800 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-2601
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.93 oder 9800 Pkte.

ähnliche Produkte

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1029
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.88 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1026
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.88 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.88 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1027
Verfügbarkeit: verfügbar!

€17.88 oder 12600 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1109
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.26 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1119
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.09 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1118
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.09 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1021
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.26 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.09 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1117
Verfügbarkeit: verfügbar!

€20.26 oder 14300 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1022
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.09 oder 11400 Pkte.

Maßstab: 1:72
Hersteller: Germania-Figuren
Produktcode: GER-72-CW-1014
Verfügbarkeit: verfügbar!

€16.09 oder 11400 Pkte.