Hat

Hat 8247 ALMORAVID HEAVY CAVALRY

ALMORAVID HEAVY CAVALRY - Image 1
Maßstab: 1:72
Hersteller: Hat
Produktcode: HAT8247
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
Zuletzt verfügbar: 26.4.2021
€8.75 oder 5700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Wenn das Produkt zurzeit nicht verfügbar ist, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse in das Feld unten ein,
Sie werden automatisch benachrichtig, wenn das Produkt wieder verfügbar wird.

Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?

Grundinformationen

HerstellerHat
ProduktcodeHAT8247
Gewicht:0.09 kg
Ean:696957082475
Maßstab1:72
Zum Katalog hinzugefügt:11.11.2013
Tags:Almoravid-Medieval-Army

Berberyjska dynastia Almorawidów zosta³a za³o¿ona przez Abdallaha ibn Yasina w po³owie XI wieku i stosunkowo szybko opanowa³a znaczne obszary dzisiejszego Maroka oraz po³udniow± czê¶æ dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Dynastia ta panowa³a do po³owy XII wieku, a ostatnim w³adc± z tego rodu by³ Ishaq ibn Ali. Spor± rolê w wojskach dynastii Almorawidów odgrywa³a kawaleria – zarówno, ta poruszaj±ca siê na koniach, jak i na wielb³±dach. Na polu bitwy by³ najczê¶ciej ustawiana na skrzyd³ach w³asnej armii, a jej rol± by³o wyj¶cie na skrzyd³a i ty³y przeciwnika. G³ówn± broni± ofensywn± by³a w³ócznia, a w przypadku kawalerii lekkiej – tak¿e oszczep. Jako broñ boczn± stosowano dobre jako¶ciowo miecze jednorêczne, najczê¶ciej dwusieczne. Stosowano tak¿e okr±g³e tarcze wykonane przede wszystkim z drewna i czasami wzmacniane elementami ¿elaznymi. Stosunkowo rzadko kawaleria Almorawidów stosowa³a he³my. Kawaleria ta by³a bardzo dobrym narzêdziem na polu walki o czym ¶wiadczy zarówno zwyciêstwo pod Zalac± (1086), jak i – przede wszystkim – wiktoria pod Frag± (mianownik: Fraga) z 1134 roku, kiedy to wrêcz zdziesi±tkowa³a oddzia³y aragoñskie.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: ALMORAVID HEAVY CAVALRY
Zum Katalog hinzugefügt: 11.11.2013
Aktuell verfügbar: zurzeit nich verfügbar
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?