AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH

A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH - Image 1
Produktcode: AMM-8610
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 19.1.2022
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€1.46 oder 1000 Pkte.

Enthält 20% MwSt.
beim Versand ins Land: AUSTRIA
Um das Land zu ändern, klicken Sie hier

Grundinformationen

HerstellerAMMO of Mig Jimenez
ProduktcodeAMM-8610
Gewicht:0.01 kg
Ean:8432074086109
Zum Katalog hinzugefügt:30.10.2017
Tags:Brush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o bardzo cienkim, okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, któremu producent nada³ oznaczenie „5/0”. Posiada trzonek w kolorze ¿ó³tym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ ich stosunkowo d³ug± ¿ywotno¶æ. Omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na go równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest bardzo precyzyjne malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:35, 1:32 i 1:72 lub o wielko¶ci 90 mm, 75 mm czy 54 mm), jak równie¿ ma³ych detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: niewielkie elementy wyposa¿enia kabiny pilota w skali 1:48 i 1:72 albo szczegó³y wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. W przypadku realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem uzupe³nieniem omawianego narzêdzia mog± byæ na przyk³ad, takie pêdzle jak: A.MIG 8585 8 SYNTHETIC SAW BRUSH albo A.MIG 8590 3/0 SYNTHETIC LINER BRUSH. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) lub 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic albo Painta Luxus, size 5/0.

Synthetic Round Brush 5/0

AMMO by MIg Jimenez Synthetic Brush range made of high-quality fibers, offers great spring and color carrying capacity, making them an excellent option to paint medium and large areas of our models. The ideal brush for working with military vehicles, aircraft, groundwork, and all manner of scale models. Thanks to the fine point, smaller sizes are also suitable for detail painting. They are solvent-resistant and can be used with any paint type including acrylics, enamels, and oils. These are heavy duty brushes at a very economic price, making them a great option for all types of painting and weathering techniques and tasks. Can be used to apply washes, filters, pigments, splashes, mud, and a wide range of weathering effects. Recommend products: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic and Painta Luxus, size 5/0.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

Mittwoch, 19.1.2022

GLS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Dienstag, 25.1.2022

DHL


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

Poczta Polska - Einschreiben


Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 25.1.2022

Fedex Economy


Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 24.1.2022
-
Donnerstag, 27.1.2022

Fedex International Priority


Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 20.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

UPS


Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 21.1.2022
-
Montag, 24.1.2022

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 30.10.2017
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
Optionales Zubehör

Hersteller: Amazing Art
Produktcode: AMZ14002
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.30 oder 1600 Pkte.

ähnliche Produkte

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8611
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.54 oder 1100 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8591
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.76 oder 1200 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8613
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.76 oder 1200 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8615
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.96 oder 1400 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8616
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.38 oder 1700 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8614
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.88 oder 1300 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8601
Verfügbarkeit: verfügbar!

€13.27 oder 9400 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8617
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.20 oder 2300 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8612
Verfügbarkeit: auf Bestellung

€1.63 oder 1200 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8590
Verfügbarkeit: zurzeit nich verfügbar

€1.34 oder 900 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8712
Verfügbarkeit: verfügbar!

€7.61 oder 5400 Pkte.

Hersteller: AMMO of Mig Jimenez
Produktcode: AMM-8713
Verfügbarkeit: verfügbar!

€8.85 oder 6200 Pkte.