Mr.Hobby

Mr.Hobby H005 05 Blue (Gloss)

05 Blue (Gloss) - Image 1
Hersteller: Mr.Hobby
Produktcode: GUN-H005
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Donnerstag, 24.6.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€3.11 oder 2000 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerMr.Hobby
ProduktcodeGUN-H005
Gewicht:0.05 kg
Ean:4973028738360
Volumen10ml
Zum Katalog hinzugefügt:14.5.2007

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³y wykorzystane wysokiej jako¶ci ¿ywice akrylowe, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano alkohol. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie alkoholu. Zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e ¿ywic styrenowych czy styropianu. Nadaje siê ¶wietnie do pracy z aerografem, a przy odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê stosowanie raczej tych o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0, Painta Luxus, size 0 albo Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 0). Ze wzglêdu na jej sk³ad chemiczny, stosowanie takich pêdzli nie doprowadzi do szybszego zu¿ywania siê ich w³osia. Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas jej ca³kowitego schniêcia na powierzchni modelu plastikowego nie powinien przekroczyæ 4-5 h, a jest on uzale¿niony od temperatury otoczenia oraz grubo¶ci na³o¿onej warstwy. Omawiana substancja chemiczna cechuje siê szerokim spektrum mo¿liwych rozcieñczalników: od wody, przez wysokoprocentowe alkohole, po specjalne do tego celu dedykowane p³yny. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e nadmierne zastosowanie wody mo¿e znacz±co zmniejszyæ jej przyczepno¶æ do powierzchni, a w skrajnym przypadku doprowadziæ do odpadania wyschniêtej farby od modelu. Natomiast zdecydowanie korzystniejszym rozwi±zaniem jest zastosowanie dedykowanych do tego celu wyrobów firmy Mr.Hobby (Gunze Sangyo), takich jak: T-110 Mr.Hobby Color Thinner 110 albo T-111 Mr.Hobby Color Thinner 400. Mo¿na równie¿ wykorzystaæ do tego celu inny ¶rodek tego producenta, czyli T-108 Leveling Thinner lub T-106 Mr. Color Leveling Thinner. Jego u¿ycie wyra¼nie poprawi jej przyczepno¶æ do pod³o¿a, ale te¿ opó¼ni jej wysychanie. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 18x8,5cm, Mr.Paint Tray 10szt. albo Color Palette 3 in 1). Rzecz jasna prezentowan± farbê, podobnie jak inne farby akrylowe, mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy pracy z tzw. mokr± palet± – tak± jak chocia¿by: Mr. Wet Palette albo Mokra Paleta. Zastosowanie takiego narzêdzia pozwoli znacz±co wyd³u¿yæ czas pracy – nawet do kilku godzin. Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia jej nadmiaru i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± z kranu lub – w przypadku wiêkszych zabrudzeñ – p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo Brush Cleaner (Alcohol) 85ml. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z najlepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

AQUEOUS HOBBY COLOR is a very safe paint, which can be diluted with water, brushes can be washed in water and the solvent contained in the paint is very mild. It provides a glossy texture and very good leveling qualities (smoothness of coated film), so the paint finish in glossy colors is excellent. Mix with over 15% of H-40 Flat Base to frost glossy colors, or 5-10% for a semigloss finish. It is not necessary to dilute the product for brush painting as a basic rule, but if it is difficult to use because of a high concentration or for spray coating using an air brush, dilute it with 10-15% water or Aqueous Hobby Color thinner. As for the number of times of coating, 1-2 coats are recommended when brush painting, and 2-3 coats when using an air brush.

Farby akrylowe wodne (seria H) to najwy¿szej jako¶ci, rozpuszczalne w wodzie, nietoksyczne i bezpieczne farby. Po wyschniêciu nie zmywaj± siê i daj± doskona³± barwê. Mog± byæ stosowane do plastiku, papieru metalu i ceramiki.

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: 05 Blue (Gloss)
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Donnerstag, 24.6.2021

mehr als 3 St.
Montag, 28.6.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 1.7.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 29.6.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 1.7.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 2.7.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 30.6.2021

mehr als 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 2.7.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 14.5.2007
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Revell
Produktcode: rev36151
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.63 oder 1700 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev32151
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1200 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam81004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.21 €3.04
oder 2000 Pkte.

-5%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tam81003
Verfügbarkeit: verfügbar!

€3.21 €3.04
oder 2000 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tamx03
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.50 €2.36
oder 1600 Pkte.

-6%

Hersteller: Tamiya
Produktcode: tamx04
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.50 €2.36
oder 1600 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum015
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.41 oder 1600 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum025
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.41 oder 1600 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev32154
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1200 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL71004
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL71088
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.97 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev36154
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.63 oder 1700 Pkte.