Revell

Revell 32148 48 Sea Green, Mat RAL 6028

48 Sea Green, Mat RAL 6028 - Image 1
Hersteller: Revell
Produktcode: rev32148
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Mittwoch, 27.10.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€1.90 oder 1300 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerRevell
Produktcoderev32148
Gewicht:0.02 kg
Ean:4009803803708
Volumen14ml
Zum Katalog hinzugefügt:18.8.2006

Farba matowa

Farba emaliowa na bazie ¿ywicy syntetycznej, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Oka¿e siê przydatna przy malowaniu nie tylko tworzyw sztucznych, ale tak¿e: szk³a, ceramiki lub metalu. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: Painta Standard, size 1, Pêdzel Synetyczny 2 albo 1 SYNTHETIC FLAT BRUSH). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê nak³adaæ j± na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to od 4 h do 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, przy czym czas potrzebny do ca³kowitego wyschniêcia to ok. 24 h. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem 39611 Thinner Color Mix albo Thinner Color Mix). Co ciekawe, producent nie wskazuje proporcji pomiêdzy rozcieñczalnikiem, a farb±, ale mo¿na spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:3, 1:4 lub 1:5, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 3, 4 albo 5 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, Paint Pallet - Basic Type lub Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, a przede wszystkim Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Revell opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Revell Color Paint is a synthetic resin enamel paint that does not damage the outer surface of plastic models. Many other materials can also be painted with the 14 ml tin preferred by many DIY enthusiasts. All shades - except signal colours - can be mixed together and can be diluted with Thinner Color Mix. Thus the paint can be applied not only with brushes, but also with a spray gun. For cleaning use Brush Cleaner Painta Clean 100ml for brushes and "Revell Airbrush Clean" for the spray gun. It is possible to apply another colour or coat of paint after only 4 – 6 hours. The paint is completely dry after 24 hours.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: 48 Sea Green, Mat RAL 6028
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 3 St.
Mittwoch, 27.10.2021

4 - 22 St.
Donnerstag, 28.10.2021

mehr als 22 St.
Freitag, 29.10.2021

GLS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

4 - 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

UPS

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Dienstag, 2.11.2021

4 - 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

mehr als 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

DHL

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

4 - 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.11.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 3 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Mittwoch, 3.11.2021

4 - 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 4.11.2021

mehr als 22 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 5.11.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 18.8.2006
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Revell
Produktcode: rev36162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.70 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Revell
Produktcode: rev32162
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.90 oder 1300 Pkte.

Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum088
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.47 oder 1700 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL70970
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.75 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL72028
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.75 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Pactra
Produktcode: pac031
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.18 oder 800 Pkte.