Humbrol

Humbrol 062 Leather Matt

062 Leather Matt - Image 1
Hersteller: Humbrol
Produktcode: hum062
Aktuell verfügbar: verfügbar!
Voraussichtliches Versanddatum: Montag, 27.9.2021
Mehr Informationen über Nichtverfügbarkeit und Zustellungsdatum
€2.47 oder 1700 Pkte.

Enthält 23.00% MwSt.

Grundinformationen

HerstellerHumbrol
Produktcodehum062
Gewicht:0.02 kg
Ean:50723850
Volumen14ml
Zum Katalog hinzugefügt:21.11.2004

Farba matowa

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH, Round Brush 1 Synthetic albo Brush Synthetic Round size 0). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym (chocia¿by: #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0 albo Painta Luxus, size 0) mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Prezentowana substancja oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e drewna, szk³a, ceramiki, metali, kartonu, tektury, a nawet p³yty pil¶niowej. Natomiast jej wydajno¶æ wynosi 0,3 m2 z 14 ml. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to ok. 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, chocia¿ farby b³yszcz±ce, satynowe i matowe mog± wyschn±æ wstêpnie (ang.touch dry) w krótszym czasie. Warto dodaæ, ¿e ca³kowity czas schniêcia prezentowanej serii farb Humbrol najczê¶ciej wynosi 24 h, jednak w przypadku farb metalicznych mo¿e dochodziæ do nawet 10 dni!. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem AC7430 Enamel Thinners albo Rozcieñczalnik do emalii). Producent proponuje zastosowaæ proporcje 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby, ale mo¿na te¿ spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:6 lub 1:7, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 6 albo 7 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) albo Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307 albo Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Matt Paint

Usage
A solvent-based, fast-dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other substrates. Matt, Satin, Gloss, Metallic, Metalcote and Clear finishes are available (finish varies by colour)

Substrate
A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and more (always try on a small test area to check suitability)

Coverage
14ml tin covers approx. 0.3m² depending on thickness of application

Application
Brush straight from the tin. Airbrush with a suitable thinner such as Humbrol Enamel Thinners. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to 1 part thinner. Note that Metalcote colours are designed to be polished when fully dry.

Drying time
Gloss: 1-2 hours
Matt & Satin: 20-40 mins touch dry, up to 24 hours for hard dry
Metallics: hard dry in approx. 10 days. Drying times will vary according to ambient temperature and humidity. Recoat: 6 hours minimum (preferably overnight)

How to clean:
Brushes: use Humbrol Enamel Thinners
Airbrush: flush thoroughly using Humbrol Enamel Thinners. Product is permanent once dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Problem melden
Bewertungen unserer Kunden
Bewerten Sie das Produkt: 062 Leather Matt
Voraussichtliches Datum der Zustellung im Inland: AUSTRIA
Postleitzahl:
Voreingestellte Adresse ändern

1 - 6 St.
Montag, 27.9.2021

mehr als 6 St.
Dienstag, 28.9.2021

GLS

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

UPS

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Donnerstag, 30.9.2021

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

DHL

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 4.10.2021

Poczta Polska - Einschreiben

1 - 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Freitag, 1.10.2021

mehr als 6 St.
Voraussichtliche Lieferzeit:
Montag, 4.10.2021

Versandkostenliste ansehenWenn ein Produkt auf der Seite als verfügbar gekennzeichnet ist, bedeutet es, dass wir es auf Lager haben?
Meistens ja, doch ob wir die Bestellung noch am selben Tag verschicken können, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab, deshalb wichtiger als der Lagerbestand ist die Information über das voraussichtliche Lieferdatum der Bestellung, diese befindet sich in der Tabelle oben, in der nicht nur der Lagerbestand, sondern auch Reservierung der Ware für andere Bestellungen, Lieferpläne, Uhrzeiten der Abholung der Sendungen durch die Versandunternehmen und vieles mehr berücksichtigt wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt tatsächlich termingerecht verschickt wird? Sehen Sie mehr Informationen und Statistiken über termingerechte Bearbeitung von Bestellungen.

Zum Katalog hinzugefügt: 21.11.2004
Aktuell verfügbar: verfügbar!
  • das Produkt ist verfügbar
  • das Produkt ist nicht verfügbar
  • das Produkt ist nach individueller Bestellung verfügbar
  • Warenlieferung
  • nicht verfügbar
  • 1 Stück
  • 2 Stück
  • 3-5 Stück
  • 6-10 Stück
  • oben 10 Stück
Können wir ein Produkt beschaffen, das auf der Seite nicht vorhanden oder nicht verfügbar ist?
ähnliche Produkte

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL71026
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.75 oder 1900 Pkte.

Hersteller: Pactra
Produktcode: pac024
Verfügbarkeit: verfügbar!

€1.18 oder 800 Pkte.

Hersteller: Vallejo
Produktcode: VAL70874
Verfügbarkeit: verfügbar!

€2.75 oder 1900 Pkte.